Dil Seçimi:

Rus-Türk İşadamları Birliği Tüzüğü

Ticari Olmayan Rus-Türk İşadamları Birliği Tüzüğü

22 Temmuz 2002 tarihinde Kurucular Genel Kurulu tarafından ONAYLANMIŞTIR.

11 Ağustos 2006 tarihinde Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından onaylanan değişiklikler,

20 Nisan 2010 tarihinde Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından onaylanan değişiklikler dahildir.

Moskova Şehri, 2010 yılı

 • 1. Madde Genel Hükümler;

  1.1. Ticari Olmayan Rus-Türk İşadamları Birliği (ileride – ‘Birlik’) üyelik bazında kurulmuş, işbu Tüzükle öngörülen amaçlara ulaşılmasına yönelik faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda kendi üyelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş ticari olmayan kuruluştur.

  1.2. Birlik Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, 7-FZ nolu ve 12 Ocak 1995 tarihli ‘Ticari Olmayan Kuruluşlar Hakkında’ Federal Kanun ve Rusya Federasyonu’nun başka yasaları uyarınca oluşturulmuş olup hareket etmektedir.

  1.3. Birlik, tüzel kişinin kuruluşuyla ilgili kaydın 05 Ağustos 2002 tarihinde 1027726000796 numarasıyla Rusya Federasyonu Tüzel Kişiler Birleşik Devlet Sicili’ne geçirildiği andan itibaren Rusya Federasyonu mevzuatına göre tüzel kişiliğe sahiptir.

  1.4. Birliğin ünvanı;

  1.4.1. Rus dilinde tam ünvanı;

  Ticari Olmayan Rus-Türk İşadamları Birliği

  Rus dilinde kısaltılmış ünvanı: RTİB

  1.5. Birliğin bulunduğu yer: 115184, Moskova Şehri, Sredniy Ovçinnikovskiy per., d. 8, ofis 419.

  1.6. Birlik, Rus dilinde tam ünvanını içeren mühre sahiptir. Birliğin, kendi ünvanını içeren kaşeler ve antetli kağıtlara, usülüne uygun şekilde tescil edilen ambleme ve başka görsel tanıma araçlarına (bireyselleştirme araçlarına) sahip olma hakkı vardır.

  1.7. Birliğin mülkiyetinde veya operatif yönetiminde münferit malvarlığı olup, Birlik kendi yükümlülüklerinden dolayı bu malvarlığıyla sorumluluk taşımakta, kendi adına mülkiyet hakları ile gayri mülki hakları edinebilir ve kullanabilir, yükümlülük taşıyabilir, mahkemeye davacı ve davalı olarak katılabilir.

  1.8. Birlik kendi faaliyetiyle ilgili raporu, yöneten organların kadrosunu içeren belgeleri, ayrıca, uluslararası ve yabancı kuruluşlardan, yabancı vatandaşlardan ve vatansız şahıslardan alınan para ve malvarlığı dahil olmak üzere, para ve başka malvarlığının kullanımıyla ilgili belgeleri Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanmış düzende ve sürede yetkili makama sunmak zorundadır.

  1.9. Birlik, alınan lisanslarla ilgili bilgiler dışında, ‘Tüzel Kişilerin ve Özel Girişimcilerin Devlet Tescili Hakkında’ Federal Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen değişikliklerin değiştirilmesiyle ilgili olarak yetkili makamı bilgilendirmek ve söz konusu bilgilerin tescil kurumuna gönderilmesiyle ilgili kararın alınması için ilgili belgeleri sunmak zorundadır.

  1.10. Birlik sosyal politika, devlet, ekonomi, vergi politikasının gerçekleştirilmesi amacıyla belgelerin (yönetim belgeleri, finansal-ekonomik belgeler, kadrolarla ilgili belgeler vs.) sağlamlığı için sorumluluk taşımakta; bilimsel ve tarihi önem taşıyan belgelerin devlet tarafından muhafaza edilmek üzere ‘Mosgorarhiv’ Birliği tarafından onaylanmış belge listesi uyarınca Moskova Şehri Merkez Arşivi’ne teslim edilmesini sağlamakta, kadrolarla ilgili belgeleri muhafaza etmekte ve usulüne uygun şekilde kullanmaktadır.

 • 2. Madde Birliğin Amacı ve Faaliyet Konusu;

  2.1. Birliğin faaliyet amacı Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine, Türk mal ve hizmetlerinin rekabet gücünün gelişmesine, perspektifli Türk mallarının Rus piyasasında öne sürülmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik faaliyetin gerçekleştirilmesi konusunda kendi üyelerine yardım etmektir.

  2.2. Birlik Tüzük amaçlarına ulaşmak için:

  2.2.1. Bilrik üyelerine onların yatırım faaliyetinde, Rus mal piyasalarının öğrenilmesinde, profesyonel yöneticilik seviyesinin artırılmasında, satılan malların, yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasında yardımcı olmaktadır.

  2.2.2. Türk üreticilerin ekonomik potansiyelini açıklamak, her iki ülkenin iş çevreleri arasında dostça ve sıkı ticari ve ekonomik ve kültürel ilişkileri kurmak amacıyla bilgi araştırması yapmaktadır.

  2.2.3. Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumunu, her iki ülkenin girişimcileri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini tespit etmek, Rus tüketicinin Türk mal ve hizmetlerine gereksinimini saptamak için bilimsel ve sosyolojik araştırmalar yapmakta ve anket düzenlemektedir.

  2.2.4. Birlik üyeleri tarafından Rus mal ve hizmet piyasasında girişimcilik faaliyeti gerçekleştirme planını hazırlayıp onaylamakta ve onun yerine getirilmesi için kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

  2.2.5. Birlik üyeleri tarafından Rusya Federasyonu mevzuatının, mal ve hizmet piyasasında girişimcilik faaliyeti gerçekleştirilmesinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

  2.2.6. Hukuk normları, Rus girişimciliğinin iş adetleri konularında, ayrıca yabancı yatırm, vergi ve gümrük mevzuatı alanında Birlik üyelerine danışmalar organize etmekte ve gerçekleştirmektedir.

  2.2.7. Kendi üyelerinin yasal çıkarlarını korumaktadır.

  2.2.8. Birlik üyelerinin Rusya Federasyonu hükümet organları, Rusya Federasyonu birimleri hükümet organları, yerel yönetim organlarıyla ilişkilerinde onların çıkarlarını temsil etmektedir.

  2.2.9. Birlik üyelerinin ahlaki davranış normlarını ve onların yerine getirilmesi için kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

  2.2.10. Kendi üyelerinin faaliyetinin bilgi açıklığını sağlamaktadır.

  2.2.11. Kendi üyelerinin faaliyetinin etkili finansman mekanizmalarını oluşturmakta, Rus mal ve hizmet piyasasında girişimcilik faaliyetinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

  2.2.12. Rekabetli Türk mallarının Rus piyasasında öne sürülmesi için elverişli koşulların oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.

  2.2.13. Girişimcilik faaliyeti gerçekleştiren Birlik üyelerine bilgi, yayın, hukuk yardımı ve başka yardımlar sağlamaktadır.

  2.3. Birlik RF mevzuatı uyarınca girişimcilik faaliyetini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

  Birlik işbu Tüzükle öngörülen amaçlara ulaşmak için başka ticari olmayan kuruluşlar, ekonomik ortaklık ve şirket oluşturabilir, topluluk ve birliklere girebilir.

 • 3. Madde Birliğin Şube ve Temsilcileri;

  3.1. Birlik Rusya Federasyonu sınırlarında şube oluşturma ve temsilcilik açma hakkına sahiptir. Şube ve temsilcilikler Birlik adına faaliyet gerçekleştirmektedir. Şube ve temsilciliklerin faaliyetinden dolayı Birlik sorumluluk taşımaktadırlar.

  3.2. Birlik kendi çıkarlarını temsil etmek ve onları korumak için Rusya Fedrasyonu birimlerinde temsilcilik açma hakkına sahiptir.

  3.3. Temsilcilik ve şube yöneticileri Genel Sekreter’in teklifi üzerine Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta olup, Birlik Genel Sekreteri tarafından verilen vekaletnameye dayanarak hareket etmektedirler.

  3.4. Birliğin şube ve temsilcilikleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iç tüzükleri uyarınca hareket etmektedirler.

  3.5. Şube ve temzilcilikler tüzel kişiliğe sahip olmayıp, bunlara Birliğin malvarlığı verilmektedir. Şube veya temsilciliğin malvarlığı ayrı bilanço ve Birlik bilançosunda hesaba katılmaktadır.

 • 4. Madde Birliğin Malvarlığı, Onun Oluşum Kaynakları;

  4.1. Birlik malvarlığının oluşum kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

  4.1.1. Birlik üyelerinden tahsil edilen düzenli ve maktu gelirler (giriş, üyelik aidatları ve özel amaçlı aidatlar),

  4.1.2. Gönüllü olarak verilen malvarlığı ve bağışlar,

  4.1.3. Mal satışı, iş ve hizmet yapımından elde edilen kazanç,

  4.1.4. Hisse senetleri, tahviller, başka kıymetli evraklar ve mevduatlara göre alınan temettüler (gelirler, faizler),

  4.1.5. Birliğin mülkiyetinden elde edilen gelirler,

  4.1.6. Kanunen yasak olmayan başka gelirler,

  4.2. Birlik gelirleri Birlik üyeleri arasında yeniden bölüştürülemez ve sadece işbu Tüzükle belirlenen amaçlarla kullanılmaktadır.

  4.3. Birlik kendi parasını kendi başına kullanmaktadır. Birliğe ait olan para, gerekli malvarlığının edinilmesi, çalışanlara ücret verilmesi, başka kuruluşların kurulması veya başka kuruluşlara katılması vs. dahil olmak üzere, sadece Birliğin Tüzük amaçlarına ulaşmak için kullanılabilir.

  4.4. Birlik üyeliğine giren kuruluş veya girişimci giriş üyelik aidati ödemektedir.

  4.5. Üyelik giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı, özel amaçlı aidatın ödenmesi para, kıymetli evraklarla, ayrıca binalar, yapılar, ekipmanlar, başka maddi değerler şeklinde, ayrıca mülkiyet hakları ve gayri mülki haklarla (entelektüel mülkiyet üzerindeki haklar dahil) gerçekleştirilmektedir. Birlik Yönetim Kurulu aidatın parasal değerlendirmesini gerçekleştirmektedir.

  4.6. Birliğin muhasebe kayıtlarının ve finansal (muhasebesel) raporlamasının tutulması zorunlu teftişe tabidir.

 • 5. Madde Birlik Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri;

  5.1. Birlik üyelerinin hakları:

  5.1.1. Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birliğin iç belgeleriyle saptanan düzende ve koşullarla Birliğin yönetimine katılmak.

  5.1.2. Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birliğin iç belgeleri uyarınca kendi yetkisine giren konularla ilgili olarak Birliğin herhangi yönetim ve kontrol organlarına yazılı teklifler sunmak, onların incelenmesini ve yazılı yanıtlar almak.

  5.1.3. Birlik Genel Sekreteri adına bilgi talep yazıları göndermek ve Birliğin ve onun üyelerinin faaliyetiyle ilgili olarak yazılı şekilde bilgi almak.

  5.1.4. Kendi profesyonel faaliyetiyle ilgili konuların çözülmesinde Birliğin desteğini kullanmak.

  5.1.5. Birlik tarafından Birlik üyeleri adına Rusya Federasyonu hükümet organlarına veya yönetim organlarına gönderilen tekliflerin hazırlanması dahil olmak üzere, Birliğin çeşitli projelerinin hazırlanmasında iştirak etmek.

  5.1.6. Birlik tarafından organize edilen konferanslar, seminerler, toplantılar, yuvarlak masa toplantıları, sergiler ve başka etkinliklere Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarla katılmak.

  5.1.7. Kendi çalışanlarının profesyonel eğitim alması, staj görmesi, mesleki yetkinleşme kurslarına katılması ve atestasyondan geçmesi, ayrıca Birlik üyelerinin faaliyetinin sertifikasyondan geçmesiyle ilgili hizmetlerden yararlanmak.

  5.1.8. Birlik tarafından oluşturulan elektronik sitelere ulaşımdan yararlanmak, bu sitelerde kendi profesyonel faaliyetiyle ilgili bilgileri yayınlamak.

  5.1.9. Birliğe sunulan, kendi faaliyeti ve çalışanlarıyla ilgili bilgilerin izinsiz kullanımdan korunmasının sağlanmasını talep etmek.

  5.1.10. Girişimcilik faaliyetini gerçekleştirme konularıyla ilgili olarak Birliğin ihtisaslaşmış organlarının metodik yardım ve bilgi ve danışma hizmetlerinden yararlanmak.

  5.1.11. Rusya Federasyonu mevzuatı, Birliğin işbu Tüzüğü uyarınca Birliğin amblemini (ticari markasını), Birlikle ilgili bilgileri ve Birliğin diğer simgelerini kullanmak.

  5.1.12. Birlik çalışanlarının suçlu eylemlerinden dolayı Birlik üyelerinin malvarlığına verilen zarar veya onlara verilen manevi zararın Birlik tarafından tazmin edilmesini talep etmek.

  5.1.13. Rusya Federasyonu mevzuatı, Birliğin işbu Tüzüğü uyarınca saptanmış koşullar yerine getirildiyse, Birlikten gönüllü olarak çıkılmasını talep etmek.

  5.1.14. Birlikten çıkarken, üyelk aidatları dışında, Birlik üyeleri tarafından Birliğe verilen malvarlığının bedeli çerçevesinde, işbu Tüzükle öngörülen düzende Birlik malvarlığının bir kısmını veya onun bedelini almak.

  5.1.15. Birlik tasfiyesi durumunda, Birlik üyeleri tarafından Birliğe verilen malvarlığının bedeli çerçevesinde, alacaklılarla ödeştikten sonra kalan malvarlığının bir kısmını, ya da bu malvarlığının bedelini almak.

  5.1.16. Birliğin yönetim ve kontrol organlarının kararlarını, eylemlerini ve/veya eylemsizliklerinin doğrudan veya dolaylı olarak Birlik üyelerinin haklarını ve kanuni çıkarlarını ihlal etmesi durumunda, bu kararları, eylemleri ve/veya eylemsizlikleri Birliğin üst organına veya mahkemeye temyiz etmek;

  5.2. Her Birlik üyesi Birlik Üyeleri Genel Kurulu’na katılma hakkını edinmektedir.

  5.3. Birlik Üyeleri Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu toplantılarındaki oylama ‘bir Birlik üyesi – bir oy’ prensibiyle gerçekleştirilmektedir.

  5.4. Diğer Birlik üyelerinden verilip, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş vekaletnamenin olması durumunda Birlik üyesinin birden fazla oya sahip olma hakkı vardır.

  5.5. Birlik üyelerinin yükümlülükleri:

  5.5.1. Rusya Federasyonu mevzuatını, işbu Tüzüğün hükümlerini, Birlik Üyeleri Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Komitesi ve Birliğin diğer yönetim, kontrol ve çalışma organlarının kararlarını yerine getirmek;

  5.5.2. Miktarı, ödeme düzeni ve süreleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından saptanan giriş, üyelik ve özel amaçlı aidatları zamanında ve tümüyle ödemek;

  5.5.3. Mevzuatın talepleri uyarınca, ayrıca, hizmet sözleşmelerinin koşullarını, iş ahlakı kurallarını ve iş adetleri yerine getirerek, faaliyet gerçekleştirmek;

  5.5.4. İşbu Tüzük, Birliğin iç belgeleriyle öngörülen profesyonel ve girişimcilik faaliyetiyle ilgili başka bilgileri Birliğe sunmak;

  5.5.5. Banka bilgilerinin değişmesiyle ilgili olarak Birlik Genel Sekreteri’ne yazılı şekilde bildirmek;

  5.5.6. Kanun, işbu Tüzük ve Birliğin iç belegeleriyle saptanan düzende kendi faaliyetinin Disiplin Komitesi tarafından teftiş edilmesini sağlamak.

  5.5.7. Birlik üyesinin faaliyetiyle ilgili olarak Disiplin Komitesi’ne gelen şikayet dilekçeleri üzerine yazılı açıklamalarda bulunmak;

  5.5.8. Kendi suçlu eylemleriyle (eylemsizliğiyle) Birliğe, onun üyelerine verilen zararı tümüyle tazmin etmek.

  5.6. Birlik üyeleri, Rusya Federasyonu yasaları uyarınca, ayrıca Birlik tarafından saptanmış talepler uyarınca açıklanmaya tabi, kendi faaliyetiyle ilgili bilgileri açıklamak zorundadırlar.

  5.7. Birlik üyesi, Birlikten gönüllü çıkma dilekçesini vermeden önce Birlik ve/veya onun üyeleri karşısında üzerine aldığı tüm yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmek zorundadır.

  5.8. Birlik üyelerinin Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzükle öngörülen başka hakları ve başka yükümlülükleri vardır.

  5.9. Birlik üyeleri kendi bağımsızlığını ve hukuki ehliyetini korumaktadırlar. Birlik üyeleri Birliğin yükümlülüklerinden dolayı sorumlu değildirler. Birlik kendi üyelerinin yükümlülüklerinden dolayı sorumlu değildir.

  5.10. Birlik üyesinin yüklendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi veya gerektiği gibi yerine getirmemesi, ya da Birlik üyesinin doğrudan Birliğin diğer üyelerine ve (veya) Birliğin kendisine zarar ve (veya) manevi zarar veren eylemleri gerçekleştirmesinden dolayı Birlik üyesinin faaliyetinin Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun, Birliğin diğer yönetim organları veya ihtisaslaşmış organlarının kararlarına aykırı olduğu tespit edilmesi durumunda, Birlik Yönetim Kurulu, kontrol sonuçlarına göre, aşağıda sıralananları gerçekleştirme hakkına sahiptir:

  5.10.1. Birlik üyesini tespit edilen ihlalleri gidermeyi zorunlu kılan kararları çıkarmak, böyle ihlalleri giderme sürelerini saptamak;

  5.10.2. Birlik üyesine uyarıda bulunmak;

  5.10.3. Neden ve süreyi belirterek, Birlik üyeliğini durdurmak;

  5.10.4. Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birliğin iç belgeleriyle saptanmış başka sorumlulukları uygulamak.

 • 6. Madde Birliğine Üyelik

  6.1. Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinde yer alan tüzel kişiler veya tam fiil ehliyetine sahip vatandaşlar Birlik üyeleri olabilirler.

  6.2. Birlik kurucuları, Kurucular Genel Kurulu’nun temelini atan ve Birlik oluşturma (kurma) kararını alan kişilerdir.

  6.3. Birlik kurucuları, Birliğin devlet tescilinin yapıldığı andan itibaren ilgili hak ve yükümlülükleri edinerek, Birlik üyesi statüsünü almaktadırlar.

  6.5. Birlik üyeliğine, beyan edenin Birliğe girmeyle ilgili iradesini, işbu Tüzüğün taleplerinin beyan eden tarafından yerine getirilmesiyle ilgili yükümlülüklerini ve beyan edenin banka bilgilerini içeren dilekçeye dayanarak kabul edilmektedir.

  Birliğe girme dilekçesine iliştirilmesi gereken belgeler şunlardır:

  6.5.1. Birlik üyeleri olan iki kişiler tarafından verilen referanslar.

  6.5.2. Devlet tesciliyle ilgili belgelerin suretleri.

  6.5.3. Giriş aidatının ödendiğini doğrulayan ödeme belgesinin sureti.

  6.5.4. Rusya Federasyonu mevzuatı ve Birliğin iç belgeleriyle öngörülen başka belgeler.

  6.6. Birliğe girme dilekçesi Birlik Genel Sekreteri’ne bulunduğu adrese gönderilmektedir. Birlik Genel Sekreteri gelen, Birliğe girme dilekçelerinin kaydını yapmakta, onlara iliştirilmiş belgeleri kontrol etmekte ve onları Birlik Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

  6.7. Birlik üyeliğine kabul etme kararı Birlik Genel Sekreteri’nce dilekçenin kaydının yapıldığı andan itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Herhangi karar için Birlik Yönetim Kurulu toplantısına katılanların toplam oy sayısının yarısından fazla oy verilirse, ilgili karar kabul edilmektedir.

  6.8. Aşağıdaki durumlarda beyan edenin Birlik üyeliğine kabulü reddedilebilir:

  6.8.1. Beyan eden tarafından verilen, Birliğe girme dilekçesi ve ona iliştirilen belgeler gerekli şekilde düzenlenmediyse, ya da yanlış veya çelişkili bilgi içeriyorsa;

  6.8.2. Mevzuat, işbu Tüzük, ya da Birlik Yönetim Kurulu kararıyla;

  6.9. Beyan edeni Birlik üyeliğine kabul etme veya kabul etmeyi reddetme kararı Kurul toplantısı protokolüne geçirilmektedir. Beyan edeni Birlik üyeliğine kabul etmeyi reddetme kararı gerekçeli olmalıdır.

  6.9.1. Birlik Genel Sekreteri beyan edeni Birlik üyeliğine kabul etme veya kabul etmeyi reddetme kararının alındığı günden itibaren on günlük süre içerisinde, ilgili karara atıfta bulunarak, beyan edene bildiri göndermek zorundadır.

  6.9.2. Birlik Genel Sekreteri beyan edeni Birlik üyeliğine kabul etmeyi reddetme kararıyla birlikte böyle kararın alındığı günden itibaren on günlük süre içerisinde, beyan edenin banka hesabına para yatırarak, beyan eden tarafından giriş üyelik aidatını ona iade etmek zorundadır. Bununla birlikte Birlik üyeliğine girme dilekçesi ve ona iliştirilen belgeler iade edilmemektedir.

  6.10. Beyan edenin Birliğe üyeliği Birlik Yönetim Kurulu’nun ilgili kararı aldığı andan itibaren başlamaktadır.

  6.11. Beyan edeni Birlik üyeliğine kabul kararı onun Birlik üyeleri siciline kaydedilmesi ve ona Birliğe üyelik şahadetnamesinin verilmesi için dayanak oluşturmaktadır.

  6.12. Birliğe üyelik şahadetnamesi Birliğe üyeliği doğrulayan belgedir. Birliğe üyelik şahadetnamesi formu Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

  6.12.1. Birliğe üyelik şahadetnamesinin numarası Birlik üyeleri sicilindeki kayıt numarasına uygundur.

  6.12.2. Birliğe üyelik şahadetnamesi Birlik üyesinin Birlik üyeleri siciline kaydedildiği andan itibaren on gün içerisinde Birlik üyesine veya onun tam yetkili temsilcisine imza karşılığı verilmekte veya ya da posta aracılığıyla iadeli taahhütlü mektupla gönderilmektedir.

  6.12.3. Birliğe üyelik şahadetnamelerinin ve onların eklerinin verilmesi için ödeme Birlik Genel Sekreteri tarafından belirlenmekte olup, onların hazırlanması ve verilmesiyle ilgili olarak Birliğin yaptığı harcamalarından fazla olmamalıdır.

  6.12.4. Birliğe üyelik şahadetnamesi Birliğe ait belge olup, Birlik üyeleri tarafından muhafaza edilmeye tabidir. Birliğe üyelik şahadetnamelerinin Birlik üyeleri tarafından kaybedilmesi durumunda onlara Birlik Genel Sekreteri’nin emri üzerine bu şahadetnamelerin ikinci nüshaları verilmektedir.

  6.13. Birlik üyeliği aşağıdaki gerekçelerle sona erdirilebilir:

  6.13.1. Birlikten gönüllü çıkma;

  6.13.2. Birlik üyesi ve (veya) onun çalışanının yüklendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi veya gerektiği gibi yerine getirmemesi, ya da Birlik üyesinin doğrudan Birliğin diğer üyelerine ve (veya) Birliğin kendisine zarar ve (veya) manevi zarar veren eylemleri gerçekleştirmesinden dolayı Birlik üyesinin işbu Tüzük hükümlerini, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun, Birliğin diğer yönetim organları veya ihtisaslaşmış organlarının kararlarını ihlal etmesi için birlikten ihraç edilmesi;

  6.13.3. Birlik tasfiyesi;

  6.13.4. Birliğe üyeliği olanaksız kılan, Birliğin yeniden düzenlenmesi;

  6.13.5. mahkeme kararıyla.

  6.14. Birlik üyesi dilediği zaman Birlikten çıkma hakkına sahiptir. Birlik üyeliğinden çıkma dilekçesi Genel Sekreter’in adına verilmektedir. Birliğe üyelik Birlikten çıkma dilekçesinin Birlik Genel Sekreteri’ne kaydettirildiği andan itibaren sona ermektedir.

  Birlik üyesinin Birlik üyeliğinden gönüllü çıkma dilekçesi Birlik üyesinin üyelikten çıktığı andan itibaren üç takvim günü içerisinde Birlik Genel Sekreteri tarafından tüm Birlik üyelerine iletilmektedir.

  6.15. Birlik üyesinin faaliyeti Birlik amaçlarına aykırıysa, ayrıca Birlik üyesinin işbu Tüzüğün hükümlerine uymaması durumunda Birlik üyesi Birlik Üyeleri (Birlikte Kalan Üyeler) Genel Kurulu’nun kararıyla Birlikten ihraç edilebilir.

  6.16. Birlik üyesi veya onun tam yetkili temsilcisi Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun, kendisinin Birliğe üyeliğinin sona ermesiyle ilgili konunun incelendiği toplantısına katılma hakkına sahiptir.

  6.17. Birliğe üyelik Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından ilgili kararın alındığı andan itibaren sona ermektedir. Birliğe üyeliği sona erdirme kararı Birlik Üyeleri Genel Kurulu toplantısı protokolüne, tasfiye durumlarında ise Tasfiye Komisyonu protokolüne geçirilmektedir.

  6.18. Birlik Genel Sekreteri Birliğe üyeliği sona erdiren kişiye ve başka ilgili kişilere Birliğe üyeliği sona erdirme kararının alındığı günden itibaren on günlük süre içerisinde söz konusu kararı içeren bildiriyi göndermek zorundadır.

  6.19. Birliğe üyeliği sona erdirme kararı Birlik üyesinin üyelikten çıkması hakkında ilgili kaydın Birlik Üyeleri siciline geçirilmesi için dayanak oluşturmaktadır.

  6.20. Birliğe üyeliğini kaybeden kişi Birlik Genel Sekreteri’ne Birliğe üyelik şahadetnamesini, ayrıca Birlik üyesine veya onun çalışanlarına Birlik tarafından verilen, Birliğe ait başka belgeleri iade etmek zorundadır.

  6.21. Birlik Disiplin Komitesi, Birlikten gönüllü olarak çıkıldığı veya ihraç edildiği andan itibaren altı ay içerisinde, Birliğe, onun üyelerine ve akit taraflarına zarar verilip verilmediğini tespit etmek için çıkan üyenin faaliyetinin teftişini yapmaktadır.

  6.22. Disiplin Komitesi teftiş sonuçlarına göre on günlük süre içerisinde, eski Birlik üyesinin faaliyetiyle ilgili komentleri, zararın olduğu veya olmadığıyla ilgili bilgileri, zararın tespit edilmesi durumunda onun ölçüsü, onu tazmin etme yöntemleri ve olanağı veya olanaksızlığıyla ilgili bilgileri içeren, üç nüsha şeklinde rapor düzenlemektedir. Böyle raporun bir nüshası çıkan Birlik üyesine veya onun tam yetkili temsilcisine imza karşılığı verilmekte, diğer nüshası Birlik Yönetim Kurulu’na verilmektedir.

  6.23. Disiplin Komitesi’nin raporu Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir aylık süre içerisinde incelenmelidir. Birlik Yönetim Kurulu hakkına sahiptir. Birlik üyesiyle ilgili şikayetlerin gerekçesiz olduğuyla ilgili kararı veya çıkan Birlik üyesiyle ilgili gerekçeli şikayetleri, çıkan Birlik üyesi tarafından Birliğe, onun üyelerine ve/veya akit taraflarına verilen zararın ölçüsünü ve söz konusu zararı çıkan Birlik üyesi tarafından makul sürede gönüllü olarak tazmin edilmesiyle ilgili öneriyi içeren kararı alma hakkına sahiptir.

  6.24. Çıkan Birlik üyesinden Genel Sekreter’e, onun hakkında bulunulan şikayetlerle ilgili olarak itiraz yazılarının gelmesi ve/veya söz konusu yazıların hiç gelmemesi, ayrıca verilen zararın tazmin edilmesiyle ilgili olarak herhangi eylemlerin yapılmaması durumunda, Birlik verilen zararı tazmin etme dilekçesiyle mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

  6.25. Birliğe üyeliğini eskiden sona erdiren kişi tekrar Birliğe girebilir (kendini Birlik üyeliğine aldırabilir). Bununla birlikte Birliğe tekrar girme düzeni Rusya Federasyonu mevzuatı ve işbu Tüzükle saptanmış genel Birliğe girme düzenine uygundur.

  6.26. Birlik Disiplin Komitesi tarafından Birlik üyesinin işbu Tüzüğün hükümlerini, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararlarını, Birliğin diğer yönetim organları veya ihtisaslaşmış organlarının kararlarını bir veya birkaç kez ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda Disiplin Komitesi, denetime dayanarak, Birlik üyesinden şikayetleri içeren gerekli rapor düzenleyip Birlik Yönetim Kurulu’na göndermektedir.

  Birlik Yönetim Kurulu, Disiplin Komitesi’nin raporu dayanarak, Birliğe üyeliği durdurma kararını alma hakkına sahiptir. Böyle karar somut komentleri ve Disiplin Komitesi tarafından tespit edilen, Birlik Tüzüğünün hükümlerinin ve Birlik üyesinin faaliyetini belirli kurallara bağlayan başka belgelerin ihlallerinin giderilmesi için Birlik üyesine verilen süreyi içermelidir.

  Birlik Yönetim Kurulu üyeliğin durdurulmasını gerektiren ihlalleri giderme süresini saptamaktadır. Belirtilen süre bir aydan fazla olamaz. Birlik üyesi üç günlük süre içerisinde, üyeliğin durdurulmasını gerektiren ihlalleri giderdiğiyle ilgili olarak Birliğe yazılı şekilde bildirmek zorundadır.

  Disiplin Komitesi, Birlik Yönetim Kurulu’nun kararında belirtilen süre bittikten sonra en fazla on gün içerisinde, kararda belirtilen komentlerin düzeltilip düzeltilmediğini tespit etmek için Birlik üyesini kontrol etmeye başlamak ve ilgili raporu düzenlemek zorundadır. Birlik Yönetim Kurulu en fazla onbeş günlük süre içerisinde bu raporu inceleyip, ya Birlik üyeliğine yeniden alma kararını, ya da Birlik üyesini Birlikten ihraç etme konusuyla ilgili olarak Birlik Üyeleri Olağanüstü Genel Kurulu’nu toplama kararını almak zorundadır. Birlikten ihraç edilen kişi, onun ihraç edilmesiyle ilgili olarak Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı mahkeme yoluyla temyiz etme hakkına sahiptir.

  6.27. Birliğe üyeliğini kaybeden Birlik üyesinin, Birliğe verdiği malvarlığının bedeli çerçevesinde Birlik malvarlığının bir kısmını veya bu malvarlığının bedelini alma hakkı yoktur.

  6.28. Kendi üyeliğini kaybeden Birlik üyesi üyeliğini kaybettiği andan itibaren bir yıl geçince Birlik üyeliğine genel düzende kabul etme dilekçesi verme hakkına sahiptir.

  6.29. Mahkeme kararıyla birliğe üyeliğe yeniden aldırılan kişi mahkeme kararının yürürlüğe girdiği andan itibaren tekrar Birliğe üyeliğini kazanmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu bu durumda Birlik üyeleri siciline ilgili kaydı geçirme ve yeniden üyeliğe aldırılan Birlik üyesine yeni Birliğe üyelik şahadetnamesini verme kararını almak zorundadır.

  6.30. Birlik üyeliğine kabul etme, Birlik üyeliğini durdurma, Birlik üyeliğine yeniden alma ve Birlik üyeliğini sona erdirme düzeni ve dayanakları, işbu Tüzük dışında, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iç tüzükle (tüzüklerle) öngörülmektedir.

  6.31. Birlik Yönetim Kurulu toplantısına katılanların sayısının 2/3’sinin kararıyla seçkin kişilere, toplum eylemcilerine, bilim kazanımlarına veya Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunan kişilere Birliğe onur üyeliği verilebilir. Birliğin onur üyeleri, istişarı oy hakkı saklı kalmakla, Birlik Üyeleri Genel Kurulu toplantılarına, iş görüşmelerine ve başka görüşmelere katılma hakkına sahiptirler.

 • 7. Madde Birliğin Yönetim Organları ve İhtisaslaşmış Organların Yapısı;

  7.1. Birlik yönetim organları aşağıda sıralanmıştır:

  7.1.1. Birlik Üyeleri Genel Kurulu,

  7.1.2. Birlik Yönetim Kurulu,

  7.1.3. Genel Sekreter,

  7.1.4. Disiplin Komitesi,

  7.1.5. Denetim Komisyonu,

  7.2. Birliğin ihtisaslaşmış (kontrol ve çalışma) organları (Denetim Komisyonu kurulduysa, o hariç) Birlik Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta olup, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ilgili iç tüzüğe dayanarak hareket etmektedirler.

  7.3. Disiplin Komitesi Birliğin kontrol organıdır.

 • 8. Madde Birlik Üyeleri Genel Kurulu;

  8.1. Birlik Üyeleri Genel Kurulu Birliğin üst yönetim organıdır.

  8.2. Birlik Üyeleri Genel Kurulu gerekli durumlarda Birlik Yönetim Kurulu’nu toplamaktadır. Birlik Üyeleri Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanmaktadır.

  8.2.1. Birlik Üyeleri Genel Kurulu en az yılda bir defa ve finansal yıl bittikten sonra en fazla altı ay içerisinde yapılmaktadır.

  8.2.2. Birlik Üyeleri Olağanüstü Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulu’nun kendi inisiyatifi, Genel Sekreter’in talebi veya Birlik üyelerinin toplam oy sayısının toplamda en az dörtte birine sahip olan Birlik üyelerinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine Birlik Yönetim Kurulu’nun kararıyla toplanmaktadır.

  8.3. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nu toplama kararı Kurul’un yapılacağı günden en az bir önce Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

  8.3.1. Kurul’un yapılacağı tarih, saat, yer, süre ve düzen, ayrıca gündem tasarısı Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nu toplama kararında belirlenmelidir.

  8.4. Genel Sekreter Birlik Yönetim Kurulu tarafından Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nu toplama kararı alındıktan sonra, ilgili bildirilerin Birlik üyeleri tarafından alındığını doğrulayarak, alınan kararla ilgili olarak tüm Birlik üyelerine yedi günlük süre içerisinde bildirmektedir.

  8.5. Kadrosuna Birlik Yönetim Kurulu temsilcileri (üyeleri), Birliğin ihtisaslaşmış organları, ayrıca Birlik Üyeleri Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasını isteyen Birlik üyeleri temsilcileri dahil edilebilen Organizasyon Komitesi Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun hazırlığını yönetmektedir. Organizasyon Komitesi kadrosu Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

  8.6. Birlik üyeleri veya onların tam yetkili temsilcileri Birlik Üyeleri Genel Kurulu’na katılmak için onların yetkili olduklarını doğrulayan belgeleri Organizasyon Komitesi’ne sunmak zorundadırlar.

  8.7. Tam yetkili temsilci, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş vekaletnameye göre Birlik üyesi adına hareket eden kişidir.

  8.8. Toplam oy sayısının toplamda en az yarısına sahip olan Birlik üyeleri veya onların temsilcileri kaydın bittiği andan Kurul’a katılmak için kaydoldularsa, Birlik Üyeleri Genel Kurulu yetkilidir (nisaba sahiptir).

  8.9. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun yapılacağı şekille ilgili karar Birlik Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

  8.10. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun gündemi aşağıda sıralananlardan oluşturulmaktadır;

  8.10.1. Birlik Yönetim Kurulu’na Genel Kurul yapılmadan en az iki hafta önce verilen, Birlik Üyeleri Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasını isteyen Birlik üyelerinin veya Birliğin yönetim ve kontrol organlarının teklifleri, belirtilen süreden sonra gelen teklifler gündeme dahil edilmemektedir;

  8.10.2. Birlik Yönetim Kurulu’nun teklifleri.

  8.11. Kesin gündem Genel Kurul yapılmadan en az on gün önce Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, her Birlik üyesine iletilmekte veya Birlik Üyeleri Genel Kurulu yapılmadan en az yedi takvim günü önce, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iletişim araçlarında yayınlanmaktadır.

  8.12. Genel Kurul’da alınan kararlar her Birlik üyesine iletilmekte veya Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iletişim araçlarında yayınlanmaktadır.

  8.13. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nu yapmak için nisabın sağlanamaması durumunda aynı gündemle tekrar Birlik Üyeleri Genel Kurulu yapılmalıdır. Tekrar yapılacak toplantının tarihi Birlik Üyeleri Genel Kurulu Başkanı tarafından saptanmakta ve en fazla 60 (altmış) günlük süreye ertelenmektedir. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun yapılmamış toplantısı ile tekrar yapılacak toplantı arasındaki aralık en az 15 (gün) olmalıdır.

  8.14. Genel Kurul Birliğin faaliyetiyle ilgili herhangi konuda kararlar alabilir.

  8.15. Aşağıda sıralanan konuların çözülmesi Genel Kurul’un münhasır yetkisine girmektedir:

  8.15.1. Birlik Tüzüğünün onaylanması, Tüzükte değişiklik yapılması;

  8.15.2. Birlik Yönetim Kurulu (yönetimin sürekli faaliyet gösteren kolektif organı) üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanı’nın seçilmesi, belirtilen organın yetkilerinin süresinden önce sona erdirilmesi veya onun belirli üyelerinin yetkilerinin süresinden önce sona erdirilmesi;

  8.15.3. Genel Sekreter (tek başlı yürütme organının işlevlerini gerçekleştiren kişi), onun vekilleri görevine tayin edilmesi ve onların görevden çıkarılması;

  8.15.4. Birlik faaliyetinin öncelikli doğrultularının, Birliğin malvarlığını oluşturma veya kullanma esaslarının belirlenmesi;

  8.15.5. Denetim Komisyonu’nun kurulması ve Komisyon üyeleri ile Başkanı’nın seçilmesi ve onların yetkilerinin süresinden önce sona erdirilmesi;

  8.15.6. Birlik Yönetim Kurulu’nun (yönetimin sürekli faaliyet gösteren kolektif organının) ve Genel Sekreter’in (yönetmin tek başlı yürütme organının) raporunun onaylanması;

  8.15.7. Birliğin (ticari olmayan kuruluşun) yeniden örgütlenmesi ve tasfiyesiyle ilgili kararın alınması, Tasfiyeci veya Tasfiye Komisyonu’nun tayin edilmesi;

  8.15.8. Birliğin yönetim veya kontrol organlarının Birlik üyeleriyle ilgili olarak alınan kararların asılsızlığı konuusnda üyelerin şikayetlerinin incelenmesi.

  8.15.9. Rusya Federasyonu mevzuatı ve işbu Tüzüğe göre Birliğin üst yönetim organının yetkisine giren başka konular.

  8.16. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararları, kararları oyların mevsuf 2/3 çoğunluğuyla alınan, 8.15.1., 8.15.4. ve 8.15.3. fıkralarında belirtilen konular ve, kararları oybirliğiyle alınan, 8.17.7. fıkrasında belirtilen konular (Birliğin dönüşmesiyle ilgili karar Birlik kurucuları tarafından oybirliğiyle alınmaktadır) dışında, kayıtlı Birlik üyelerine ait olan toplam oy sayısının salt çoğunluğuyla alınmaktadır.

 • 9. Madde Birlik Yönetim Kurulu;

  9.1. Birlik Yönetim Kurulu, kendi faaliyetini Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birlik Yönetim Kurlu İç Tüzüğü, Birliğin iç belgeleri, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararları uyarınca gerçekleştiren, Birliğin sürekli faaliyet gösteren kolektif yönetim organıdır.

  9.1.1. Birlik Yönetim Kurulu, gerçek kişi olan Birlik üyeleri ve (veya) tüzel kişi temsilcileri olan Birlik üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nda verilen oyların mevsuf çoğunluğuyla (2/3) seçilmektedir.

  9.1.2. Birlik Yönetim Kurulu en az 7 (yedi), en fazla 15 (onbeş) üyeden oluşmalıdır. Birlik Yönetim Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından gizli oylamayla 2 (iki) yıl süreyle seçilmektedir. Birlik Yönetim Kurulu üyeleri bu süre bitince bu göreve tekrar seçilebilirler. Birlik Yönetim Kurulu üyeleri seçimler yapıldıktan sonra Birlik Yönetim Kurulu’nun birinci toplantısında açık oylamayla Birlik Yönetim Kurulu Başka vekillerini 2 (iki) yıl süreyle seçmektedirler. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı iki dönem üst üste seçilebilir.

  9.2. Birlik Yönetim Kurulu’na, bir oya sahip olan Genel Sekreter girmektedir. Genel Sekreter aynı zamanda Birlik Yönetim Kurulu Başkanı olamaz.

  9.3. Birlik Denetim Komiyonu Başkanı ve üyeleri Birlik Yönetim Kurulu’na giremezler.

  9.4. Birlik Yönetim Kurulu üyesinin yetkileri aşağıdaki sebeplerle sona erdirilebilir:

  9.4.1. yazılı dilekçede ifade edilen şahsi istek üzerine;

  9.4.2. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun, Birlik üyesinin yetkilerini sona erdirme kararı üzerine;

  9.4.3. Birlik Yönetim Kurulu üyesinin Birliğin çalışmasına katılmasını olanaksız kılan başka sebeplerden dolayı.

  9.5. Birlik Yönetim Kurulu toplantıları, en az üç ayda bir defa olmak üzere, gerekli durumlarda yapılmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, onun hazır bulunmaması durumunda ise onun vekilleri tarafından toplantıya çağırılmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ancak Birlik üyeleri arasından seçilmektedir. Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın kararıyla, ya da Genel Sekreter’in, Birlik Denetim Komisyonu Başkanı’nın, Disiplin Komitesi Başkanı’nın talebi (yazılı dilekçesi) üzerine, ayrıca Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları toplam oy sayısının en az üçte birini oluşturan oy sayısına sahip olan Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

  9.6. Birlik Yönetim Kurulu’nu olağan toplantıya çağırma kararı bir önceki toplantıda alınmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı ilgili toplantının yapılacağı günden en az on gün önce alınmaktadır.

  9.7. Genel Sekreter Birlik Yönetim Kurulu’nu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma kararı alındıktan sonra Birlik Yönetim Kurulu’nun ilgili toplantısının yapılacağı tarihi, saati, yeri, düzeni ve onun gündem tasarısıyla ilgili olarak üç günlük süre içerisinde Birlik Yönetim Kurulu’nun tüm üyelerine bildirmektedir. Genel Sekreter Birlik Yönetim Kurulu toplantısının hazırlığını yönetmektedir.

  9.8. Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Kurul toplantılarına katılmak zorundadırlar. Birlik Yönetim Kurulu üyesinin belgelerle doğrulanmamış mazeretler olmaksızın Yönetim Kurulu’nun ikiden fazla toplantısına katılmaması bir sonraki Birlik Üyeleri Olağan Genel Kurulu’nun yapılacağı tarihe kadar onun Birlik Yönetim Kurulu’ndaki yetkilerini durdurmak için dayanak oluşturmaktadır. Birlik Yönetim Kurulu üyesinin yetkilerini durdurma kararı oybirliğiyle veya Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin toplam oy sayısının en az üçte ikisini oluşturan mevsuf çoğunlukla alınmaktadır.

  9.9. Birlik Yönetim Kurulu toplantısı, söz konusu toplantıya Kurul üyelerinin yarısından fazlası katılırsa, yetkili sayılmaktadır.

  9.10. Birlik Yönetim Kurulu’nun tüm kararları açık oylamayla ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ait olan toplam oy sayısının salt çoğunluğuyla alınmaktadır.

  9.10.1. Birlik Yönetim Kurulu’nun kararları oybirliğiyle veya mevsuf çoğunlukla alınan konular Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından belirlenmektedir.

  9.10.2. Şu ya da bu karar için eşit sayıda oy verilmesi durumunda Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın lehine oy kullandığı karar kabul edilmektedir.

  9.10.3. Birlik Denetim Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Birlik Disiplin Komitesi Başkanı Birlik Yönetim Kurulu’nun toplantılarına istişarı oy hakkı saklı kalmakla katılma hakkına sahiptirler.

  9.11. Gündem, Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle diğer toplantı katılımcılarının raporları, konuşmaları, teklifleri oylama sonuçları ve onlara göre alınan kararlar, toplantı Başkanı, ayrıca sekreteri tarafından imzalanan toplantı protokolüne mutlaka geçirilmektedir.

  9.12. Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun yetkisine giren konular dışında, Birlik faaliyetiyle ilgili tüm konular üzerinde karar alma hakkına sahiptir.

  Aşağıda sıralanan konuların çözülmesi Birlik Yönetim Kurulu’nun yetkisine girmektedir:

  9.12.1. Birliğin iç belgelerinin onaylanması, bu belgelerde değişiklik yapılması;

  9.12.2. Birliğin ihtisaslaşmış organlarının oluşturulması, onlar hakkında iç tüzüğün ve onlar tarafından faaliyet gerçekleştirme kurallarının onaylanması;

  9.12.3. Birliğin muhasebe kayıtlarının ve finansal (muhasebesel) raporlamasının tutulmasını kontrol etmek için teftiş kuruluşunun tayinedilmesi, Genel Sekreter’in (Birliğin tek başlı yürütme organının) faaliyetini kontrol etme kararlarının alınması;

  9.12.4. Genel Sekreter (Birliğin tek başlı yürütme organı) görevine tayin edilecek aday veya adayların Birlik Üyeleri Genel Kurulu’na sunulması;

  9.12.5. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun toplanması ve hazırlanması, ayrıca Kurul’un yapılacağı şeklin belirlenmesi;

  9.12.6. Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması;

  9.12.7. Birliğin yıllık ve üç aylık muhasebe bilançolarının, Birliğin gelecek döneme ait bütçelerinin onaylanması;

  9.12.8. Birliğin şube ve temsilcilikleri dahil olmak üzere, münferit alt bölümlerinin faaliyetinin koordinasyonu, onların yöneticilerinin atanması ve faaliyetinin organizasyon belgelerinin kabul edilmesi;

  9.12.9. Birlik üyeleri sicilini, şikayet ve başvuru defterini tutma şekillerini ve düzenini saptayan kuralların onaylanması;

  9.12.10. Giriş ve yıllık üyelik aidatı, gerekli durumlarda ise özel amaçlı aidat miktarları, ödeme düzeni ve sürelerinin belirlenmesi;

  9.12.11. Birlik üyeleri ve (veya) onların çalışanlarının profesyonel eğitim alma, staj görme, mesleki yetkinleşme kurslarına katılma, atestasyon ve (veya) sertifikasyondan geçme organizasyonuyla ilgili kararların alınması;

  9.12.12. Hükümet organları, yerel yönetim organları ve sosyal birlikler, başka ticari olmayan kuruluşlar, uluslararası profesyonel topluluklarla işbirliği;

  9.12.13. Birlik üyelerinin profesyonel faaliyeti alanındaki konuları tartışmak için konferans, seminer, toplantı, yuvarlak masa toplantısı, sergi ve başka etkinlikler düzenleme kararlarının alınması;

  9.12.14. Kontrol Komitesi ve Disiplin Komisyonu’nun önerileri üzerine Birlik üyelerine sorumluluk uygulanması.

  9.12.15 Birlik şubelerini oluşturma ve temsilciliklerini açma kararlarının alınması.

  9.12.16. Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birliğin iç belgelerine göre Birlik Yönetim Kurulu’nun yetkisine giren başka konuların çözülmesi.

  9.13. Birlik Yönetim Kurulu iki yılda bir defa Birlik Üyeleri Genel Kurulu’na hesap vermekte ve kendi faaliyetinin sonuçları ve yasallığı için Birlik üyeleri karşısında sorumluluk taşımaktadır.

  9.14. Birlik Yönetim Kurulu’nun faaliyeti Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından kabul edilen, Birlik Yönetim Kurulu İç Tüzüğüyle belirlenmektedir.

  9.15. Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendilerinin görevlendirildiği Birlik çalışmaları doğrultularından sorumludurlar, Yönetim Kurulu Başkanı olmadığında Başkan’a vekillik etmektedirler.

 • 10. Madde Birliğin Tek Başlı Yürütme Organı;

  10.1. Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından iki yıl süreyle seçilen Genel Sekreter Birliğin tek başlı yürütme organıdır, Birliğin üst görevlisidir, Birlik faaliyetinin yönetimini organize edip gerçekleştirmektedir. Genel Sekreter, tüm makamlar, kuruluşlar ve kişiler karşısında Birliğin çıkarlarını temsil ederek, Birlik adına vekaletnamesiz hareket etmekte, Birlik Yönetim Kurulu adına dahil olmak üzere, kendi yetkisi çerçevesinde Birliğin görevlileri ve elemanlarıyla sözleşmeler, anlaşmalar, kontratlar, iş sözleşmeleri akdetmekte, bu kişilere ilişkin emirler ve direktifler vermekte, kadroyu, görev talimatlarını onaylamakta, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen belgeleri ve kararları imzalamakta, Birlik elemanlarına ve başka kişilere Birlik adına vekaletnameler vermekte, Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birlik Yönetim Kurulu İç Tüzüğü, Birliğin iç belgeleri, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararlarıyla saptanmış başka yetkileri gerçekleştirmektedir.

  10.2. Genel Sekreter’in geçici olarak hazır bulunmaması veya kendi yükümlülüklerini kendisi tarafından yerine getirme olanaksızlığı durumunda Genel Sekreter’in yükümlülükleri vekillerine yüklenmektedir.

  10.3. Genel Sekreter’in ve onun vekillerinin faaliyetinin Rusya Federasyonu mevzuatına aykırı olması, işbu Tüzüğün hükümlerini, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararlarını ihlal etmesi, Birlik çıkarlarına ve (veya) Birlik üyelerine zarar vermesi veya verebilmesi durumunda onların yetkileri Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararıyla süresinden önce sona erdirilebilir.

 • 11. Madde Hesaplama ve Raporlama;

  11.1. Birliğin operattif, muhasebesel, istatistiksel hesaplaması ve raporlaması mevzuatla saptanan düzende gerçekleştirilmektedir.

  11.2. Birliğin muhasebe kayıtlarının ve finansal (muhasebesel) raporlamasının tutulması yıllık zorunlu teftişe tabidir.

  Birliğin finansal yılı 1 Ocak tarihinde başlayıp 31 Aralık tarihinde bitmektedir.

  11.3. Birlik ve görevlileri muhasebe kayıtlarının içerdiği bilgilerin doğruluğu için sorumluluk taşımaktadırlar.

 • 12. Madde Disiplin Komitesi;

  12.1. Birlik Disiplin Komitesi, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nda verilen oyların salt çoğunluğuyla 2 (iki) yıl süreyle seçilen, gerçek kişi olan Birlik üyeleri ve (veya) tüzel kişi temsilcileri olan Birlik üyelerinden oluşmaktadır.

  12.2. Birlik Disiplin Komitesi üyeleri Disiplin Komitesi’nin ilk toplantısında, ana işlevi Birlik Yönetim Kurulu’nun verdiği ödevleri çözmek olan Birlik Disiplin Komitesi’nin çalışma düzenini hazırlamakta ve tartışmaktadırlar.

 • 13. Madde Denetim Komisyonu;

  13.1. Birlik Denetim Komisyonu Birliğin finansal-ekonomik faaliyetinin ve, Rusya Federasyonu mevzuatı, işbu Tüzük, Birlik Denetim Komisyonu İç Tüzüğü, Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararları uyarınca Birliğe verilen üyelik aidatları dahil olmak üzere, para bölüştürme ve kullanma doğruluğunun kontrolünü gerçekleştiren, Birliğin kolektif kontrol organıdır.

  13.2. Birlik Denetim Komisyonu, Birlik Üyeleri Genel Kurulu tarafından 2 (iki) yıl süreyle seçilen, gerçek kişi olan Birlik üyeleri ve (veya) tüzel kişi temsilcileri olan Birlik üyelerinden oluşmaktadır.

  13.3. Birlik Yönetim Kurulu ve Birlik Genel Sekreteri Birlik Denetim Komisyonu’nun ilk talebi üzerine onlardan istenen belgeleri, defterleri ve bilgileri Komisyon’a sunmak zorundadırlar.

  13.4. Birlik Denetim Komisyonu’nun yaptığı denetimlerin sonuçları Birlik Yönetim Kurulu’na ve Birlik Üyeleri Genel Kurulu’na rapor şeklinde sunulmaktadır.

  Birlik Denetim Komisyonu toplantıları, en az üç ayda bir defa olmak üzere, gerekli durumlarda yapılmaktadır. Birlik Denetim Komisyonu, Komisyon Başkanı tarafından toplantıya çağırılmaktadır. Birlik Denetim Komisyonu Birlik Denetim Komisyonu’nun herhangi üyesinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

 • 14. Madde Birliğin Yeniden Örgütlenmesi ve Tasfiyesi Düzeni;

  14.1. Birliğin yeniden örgütlenmesi Rusya Federasyonu mevzuatıyla öngörülen düzende gerçekleştirilmektedir. Yeniden örgütlenme birleşme, katılma, bölünme, ayrılma, dönüşme şeklinde gerçekleştirilebilir.

  Birlik, federal kanunla saptanan durumlarda ve düzende vakfa veya ticari olmayan özerk kuruluşa, ayrıca ekonomik ortaklığa dönüşme hakkına sahiptir.

  Birliğin dönüşmesiyle ilgili karar kurucular tarafından oybirliğiyle alınmaktadır.

  14.2. Birliğin tasfiyesi Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun, yargı organlarının kararıyla yapılmaktadır.

  14.3. Birlik Yönetimi veya tasfiye kararını alan organ Tasfiye Komisyonu’nu tayin edip, tasfiye düzeni ve süresini saptamaktadır.

  14.4. Tasfiye Komisyonu’nun tayin edildiği andan itibaren Birlik yönetimiyle ilgili tüm yetkiler Tasfiye Komisyonu’na devredilmektedir.

  14.5. Tasfiye Komisyonu basın organlarında Birliğin tasfiyesi, alacaklıları tarafından talepte bulunma düzeni ve süresiyle ilgili ilan yayınlamaktadır.

  14.6. Tasfiye Komisyonu, alacaklıların talepte bulunması için verilen süre bitince ara tasfiye bilançosu düzenlemektedir. Ara tasfiye bilançosu Birlik Üyeleri Genel Kurulu veya Birlik tasfiyesi kararını alan organ tarafından onaylanmaktadır.

  14.7. Tasfiye Komisyonu alacaklılarla ödeştikten sonra, Birlik Üyeleri Genel Kurulu veya tasfiye kararını alan organ tarafından onaylanan tasfiye bilançosunu düzenlemektedir.

  14.8. Alacaklıların talepleri tatmin edildikten sonra kalan malvarlığı veya onun bedeli Birlik üyelerinin tahsis ettikleri pay oranında Birlik üyeleri arasında bölüştürülmeye tabidir.

  Bedeli Birlik üyelerinin tahsis ettikleri paylardan fazla olan, kalan malvarlığı kısmı Birlik kurulurken güdülen amaçlara ve (veya) hayırseverlik amaçlarına yönlendirilmektedir.

  14.9. Birliğin yeniden örgütlenmesi durumunda tüm belgeler (yönetim belgeleri, finansal-ekonomik belgeler, kadroyla ilgili belgeler vs.) saptanan kurallar uyarınca Birliğin halefine teslim edilmektedir.

  Halefin olmaması durumunda bilimsel ve tarihi önem taşıyan ve sürekli muhafaza edilen belgeler devlet tarafından muhafaza edilmek üzere Moskova arşivlerine, kadroyla ilgili belgeler (emirler, siciller, kayıt kartları, banka cüzdanları vs.) Birliğin bulunduğu idari bölgenin arşivine teslim edilmektedir. Belgelerin teslimi ve düzene sokulması arşiv kurumlarının talepleri uyarınca Birlik gücüyle ve hesabına gerçekleştirilmektedir.

 • 15. Madde Tüzükte Değişiklik ve Tüzüğe Ekleme Yapma Düzeni;

  15.1. Birlik Tüzüğünde yapılan değişiklikler ve Tüzüğe yapılan eklemeler Birlik Üyeleri Genel Kurulu’nun kararıyla onaylanmakta olup, devlet tesciline tabidirler.

  15.2. Birlik Tüzüğünde yapılan değişikliklerin ve Tüzüğe yapılan eklemelerin devlet tescili Rusya Federasyonu mevzuatıyla saptanan düzende gerçekleştirilmektedir.

  15.3. Birlik Tüzüğünde yapılan değişiklikler ve Tüzüğe yapılan eklemeler onların devlet tescilinin yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir.