TR   RU   EN
RTİB Tüzük
Anasayfa     RTİB

RUS VE TÜRK İŞ İNSANLARI BİRLİĞİ’NİN TÜZÜĞÜ

ONAY
Rus ve Türk İş İnsanlarının Ticari Olmayan Ortaklığın Genel Kurul Toplantısının Protokolü No: 01 Tarih “02” Aralık 2018
(Değişikliklerle yeniden düzenleme ProtokolNo: 01 Tarih:22.07.2002, Protokol No: 01 Tarih:11.08.2006, Protokol No: 01 Tarih:20.04.2010)
Moskova, 2018

MADDE1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Rus Türk İş İnsanları Birliği (ileride – Birlik), RF mevzuatı ve işbu Tüzük hükümlerinde öngörülen şartlara ve gerekçelere uygun olarak girişimcilik faaliyetlerinin koordinasyonu ve üyelerinin mülkiyet haklarının korunması amacıyla kurulan üyelik bazlı ticari olmayan bir kuruluştur.

1.2. Birlik, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, 12 Ocak 1995 tarihli 7-FZ sayılı “Ticari olmayan kuruluşlar hakkında” Federal Kanunu ve diğer Rusya Federasyonu yasal düzenlemelerine uygun olarak kurulmuş olup faaliyet göstermektedir.İşbu Tüzüğün şartları, Birlik ve üyeleri için bağlayıcıdır.

1.3. Birlik, Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde tüzel kişinin kurulduğuna dair kaydın yapıldığı andan itibaren Rusya Federasyonu mevzuatına göre tüzel kişiliğini kazanır.

1.4. Birliğin adı:
1.4.1. Rusça olarak tam adı:

Assotsiatsiya russkih i turetskih predprinimateley (Rus ve Türk İş İnsanları Birliği).
Rusça olarak kısaltılmış adı: Assotsiatsiya russkih i turetskih predprinimateley (Rus ve Türk İş İnsanları Birliği).

1.5. Birliğin bulunduğu yeri: Moskova şehri.

1.6. Birlik, Rusça olarak yazılmış tam adını içeren bir mühüre sahiptir. Birlik, adı yazılan kaşelere ve antetli kağıtlara, düzene uygun olarak kaydedilmiş bir ambleme ve başka görsel tanımlama araçlarına (bireyselleştirme araçları) sahip olabilir.

1.7. Birlik, mülkiyet veya operasyonel yönetim hakkına dayanarak ayrı bir mal varlığına sahip olup, borçlarından bu mal varlığı ile sorumlu olur, kendi adına mülkiyet ve mülkiyet dışı haklarını kullanabilir, yükümlülükleri üstlenebilir, mahkemede davacı ve davalı olabilir.

1.8. Birlik, faaliyet raporunu, yönetim organlarının görevlileri ile ilgili bilgileri içeren belgeleri ve uluslararası ve yurt dışı kurumlardan, yabancı uyruklu şahıslardan ve vatansız kişilerden alınan paralar dahil olmak üzere paranın harcanması ve başka mülkün kullanılması ile ilgili raporlarını Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen düzene göre ve öngörülen süreler içerisinde yetkili organa sunmakla yükümlüdür.

1.9. Birlik, alınan lisanslar hakkında bilgiler hariç “Tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin devlet tesciline dair” Federal Kanunun 5.ci maddesinin 1.ci fıkrasında öngörülen bilgilerin değişmesi durumunda, yetkili organa bilgi vermek ve ilgili belgelerin kayıt organına sunulması ile ilgili kararın alınması için bu belgeleri sunmakla yükümlüdür.

1.10. Devlet, sosyal, ekonomik, vergi politikasının yerine getirilmesi amacıyla Birlik, belgelerin (yönetim, finansal ve ekonomik, personel vb. ile ilgili belgeler) korunmasından sorumlu olup; ve “Mosgorarhiv” birliği tarafından onaylanan listeye göre bilimsel ve tarihi değeri olan belgelerin devlet tarafından muhafaza edilmesi için Moskova Merkezi Arşivine teslim edilmesini sağlar, düzene uygun olarak personel belgelerini muhafaza eder ve kullanır.

MADDE2. BİRLİĞİN AMACI VE FAALİYET KONUSU

2.1. Birliğin faaliyet amacı, Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Birlik üyelerinin faaliyetlerinin desteklenmesi, Türk mal ve hizmetlerinin rekabet gücünün arttırılması, perspektif Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında tanıtılması için uygun koşulların yaratılmasıdır.

2.2. Tüzükte belirlenen Birlik amaçlarına ulaşılması için Birlik;

2.2.1. Üyelerini ve yatırım faaliyetlerini, Rusya emtia piyasalarına çıkmalarını, profesyonel yönetim seviyesinin arttırılmasını, satışa sunulan ürünlerin, yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını destekler.

2.2.2. Türk mal üreticilerinin ekonomik potansiyelinin tanıtılması, her iki ülkenin iş toplulukları arasında dostane ve yakın ticari, ekonomik ve kültürel bağların kurulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını yürütür.

2.2.3. Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumunu, her iki ülke iş insanları arasındaki ticari ve ekonomik bağların seviyesini, Rus tüketicilerinin Türk mal ve hizmetlerine ihtiyaç seviyesini tespit etmek amacıyla bilimsel ve sosyolojik araştırma çalışmaları yürütür.

2.2.4. Rusya mal ve hizmet pazarında Birlik üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri geliştirir ve onaylar ve bunların gözlenmesi için kontrol sistemleri oluşturur.

2.2.5. Birlik üyelerinin Rusya Federasyonu mevzuatına uymalarını, mal ve hizmet pazarında ticari faaliyetlerini yürütmelerini sağlar.

2.2.6. Rus iş dünyasının hukuk düzenlemeleri, iş uygulamaları ve yabancı yatırım, vergi ve gümrük mevzuatı konusunda Birlik üyelerine danışmanlık yapar ve organize eder.

2.2.7. Üyelerinin hak ve yasal çıkarlarının korunmasını sağlar;

2.2.8. Birlik üyelerinin Rusya Federasyonu devlet organları, Rusya Federasyonu idari birimlerinin devlet organları, yerel idari organlar ile ilişkilerinde üyelerin temsilciliğini yapar;

2.2.9. Birlik üyeleri için davranışlarının etik standartlarını oluşturur ve bunlara uyulmasının sağlanması için kontrol sistemini oluşturur.

2.2.10. Üyeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgi açıklığını sağlar;

2.2.11. Üyeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için etkin finansman mekanizmalarını geliştirir, Rusya mal ve hizmet pazarında girişimcilik faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasını destekler.

2.2.12. Rekabetçi Türk mallarının Rusya pazarında tanıtılması için elverişli koşulların yaratılmasına destek olur.

2.2.13. Girişimcilik faaliyetlerini yürüten Birlik üyelerine bilgi, yayın, yasal ve diğer yardımlarda bulunur.

MADDE3. BİRLİĞİN ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLİKLERİ

3.1. Birlik, Rusya Federasyonu sınırlarında şube ve temsilcilik ofislerini açabilir. Şube ve temsilcilik ofisleri, Birlik adına faaliyetlerde bulunur. Şube ve Temsilcilik Ofislerinin faaliyetlerinden dolayı sorumluluk Birliğe aittir.

3.2. Birlik, çıkarlarını temsil etmek ve korumak için Rusya Federasyonu idari birimlerinde temsilcilik ofislerini açabilir.

3.3. Temsilcilik ve şube ofislerinin yöneticileri, Genel Sekreter önerisi üzerine Birliğin Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir ve Birliğin Genel Sekreteri tarafından düzenlenen vekaletnameye istinaden hareket ederler.

3.4. Birliğin Şube ve Temsilcilik Ofisleri, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Tüzüklere istinaden faaliyet gösterirler.

3.5. Şube ve Temsilcilik Ofisleri tüzel kişiliğe sahip olmayıp Birliğe ait mülkü kullanırlar.Şube veya Temsilciliğin mülkü, ayrı bir bilançoda ve Birlik bilançosunda yansıtılır.

MADDE4. BİRLİĞİN MÜLKÜ, MÜLKÜN OLUŞUM KAYNAKLARI

4.1. Birlik mülkünün oluşum kaynakları aşağıdaki gibidir:

4.1.1. Birlik üyelerinden gelen düzenli ve bir kereye mahsus gelirler(giriş, üyelik ve özel amaçlı ücretler);

4.1.2. Gönüllü mülk devirleri ve bağışlar;

4.1.3. Mal, iş, hizmet satışından elde edilen gelirler;

4.1.4. Hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler ve mevduatlardan alınan temettüler (kar, faiz);

4.1.5. Birlik mülkünden elde edilen gelirler;

4.1.6. Mevzuatla yasaklanmayan başka gelirler.

4.2. Birliğin gelirleri, Birlik üyeleri arasında dağıtılamaz ve yalnızca işbu Tüzükte öngörülen amaçlar için kullanılabilir.

4.3. Birlik, kendi fonlarını bağımsız olarak yönetir.Birliğin fonları, gerekli malların satın alınması, personel maaşlarının öndenmesi, başka bir organizasyon kurulması veya iştirak edilmesi vb. amaçlar dahil olmak üzere yalnızca Tüzükte öngörülen amaçlar için kullanılabilir.

4.4. Birliğe katılan şirket veya iş insanı, giriş üyelik ücretini öder.

4.5. Giriş üyelik ücreti, yıllık üyelik ücreti, özel amaçlı ücret; nakit para, menkul kıymetler, bina, yapı, başka maddi değeri olan eşyalar ve başka mülkiyet ve mülkiyet dışı hakları (fikri mülkiyet dahil) ile ödenebilir. Üyelik ödemesinin parasal değeri Birliğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.6. Birliğin muhasebesi ve mali (muhasebe) tabloları zorunlu mali denetimine tabidir.

MADDE5. BİRLİK ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Birlik üyelerinin hakları:

5.1.1. Rusya Federasyonu mevzuatında, işbu Tüzükte, Birliğin iç dokümanlarında öngörülen düzene ve şartlara uygun olarak Birlik faaliyetlerinin yönetimine katılmaya;

5.1.2. Rusya Federasyonu mevzunatında, işbu Tüzükte, Birliğin iç dokümanlarında öngörülen üye yetkileri çerçevesindeki konularla ilgili tekliflerini Birliğin herhangi yönetim ve kontrol organına yazılı olarak sunmaya, tekliflerin esasına göre değerlendirilmesini talep etmeye ve yazılı cevapları almaya;

5.1.3. Birliğin Genel Sekreterinden yazılı bilgi taleplerinde bulunmaya ve Birliğin ve üyelerinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri yazılı olarak almaya;

5.1.4. Mesleki faaliyetleri ile ilgili olan konularda Birlikten destek almaya;

5.1.5. Birlik tarafından Birlik üyelerini temsilen Rusya Federasyonu yetkili devlet organlarına veya özyönetim organlarına gönderilen tekliflerin hazırlanması dahil olmak üzere Birliğin çeşitli projelerinin geliştirilmesinde yer almaya;

5.1.6. Birlik tarafından organize edilen konferanslara, seminerlere, toplantılara, yuvarlak masalara ve diğer etkinliklere Birliğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartlarda katılmaya;

5.1.7. Çalışanlar için mesleki eğitimler, staj, ileri uzmanlık eğitimleri ve sınavları ve Birlik üyelerinin faaliyet sertifikalandırılması ile ilgili hizmetlerden yararlanmaya;

5.1.8. Birlik tarafından oluşturulan web sitelerine erişim hakkını kullanmaya, bu web sitelerde profesyonel faaliyetleri ile ilgili bilgileri yayınlamaya;

5.1.9. Birlik tarafından üyelerin faaliyetleri ve çalışanları ile ilgili açıklanan bilgilerin izinsiz olarak kullanılmasından korunmasını talep etmeye;

5.1.10. Birliğin ihtisas organlarından girişim faaliyetleri ile ilgili olan konularda metodolojik destek ile bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaya;

5.1.11. Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğe uygun olarak Birliğin amblemini (markasını), özelliklerini ve diğer sembollerini kullanmaya;

5.1.12. Birlik çalışanlarının suçlu eylemleri ile Birlik üyelerinin uğradığı maddi ve (veya) manevi zararın Birlik tarafından tazmin edilmesini talep etmeye;

5.1.13. Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğe göre öngörülen şartların yerine getirilmesi ile Birlikten gönüllü olarak çıkmaya;

5.1.14. Birlikten çıkması durumunda, üyelik ücretleri hariç Birlik üyesi tarafından Birliğe devredilen mülkün değeri sınırlarında Birlik mülkünün bir kısmını veya mülkün parasal ifadesiyle değerini işbu Tüzükte öngörülen düzene uygun olarak geri almaya;

5.1.15. Birliğin tasfiye edilmesi durumunda, alacaklılara yapılan ödemelerden sonra kalan Birlik mülkünün bir kısmını veya parasal değerini Birlik üyesi tarafından Birliğe devredilen mülkün değeri sınırlarında almaya;

5.1.16. Birliğin yönetim ve kontrol organlarının kararlarının, hareketlerinin ve/veya ihmallerinin Birlik üyelerinin yasal çıkarlarını ve haklarını doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmesi durumunda, bunları Birliğin üst yönetim organına veya mahkemeye şikayet etmeye;

5.2. Her Birlik üyesi, Genel Birlik Üyeleri Toplantısına katılabilir.

5.3. Genel Birlik Üyeleri Toplantılarında ve Yönetim Kurulu Toplantılarında oylamalar “bir birlik üyesi – bir oy” prensibine göre gerçekleştirilir.

5.4. Birlik üyesi olan tüzel kişi, diğer Birlik üyeleri olan tüzel kişilerden usule uygun olarak düzenlenen vekaletnameye istinaden birden fazla oy sayısına sahip olabilir. Söz konusu şart, gerçek kişileri kapsamaz.

5.5. Birlik üyelerinin yükümlülükleri:

5.5.1. Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğün hükümlerine, Genel Birlik Üyeleri Toplantısının kararlarına, Birliğin Yönetim Kurulu kararlarına, Disiplin Kurulu kararlarına ve diğer yönetim, kontrol ve çalışma organlarının kararlarına uymaya;

5.5.2. Tutarı, ödeme düzeni ve süresi Birliğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen giriş, üyelik ve özel amaçlı ücretleri zamanında ve eksiksiz olarak ödemeye;

5.5.3. Faaliyetlerini yürürlükte olan mevzuata, hizmet sözleşmelerinin şartlarına, iş etiği kurallarına ve iş uygulamalarına göre yürütmeye;

5.5.4. Profesyonel ve girişimcilik faaliyetleri ile ilgili olan işbu Tüzükte ve Birliğin iç dokümanlarında öngörülen başka bilgileri Birliğe sunmaya;

5.5.5. Adres ve banka bilgilerinin değişmesi durumunda, Birliğin Genel Sekreter İdaresine yazılı olarak bildirmeye;

5.5.6. Mevzuatta, işbu Tüzükte ve Birliğin iç dokümanlarında öngörülen düzene uygun olarak faaliyetlerinin Disiplin Komitesi tarafından kontrol edilmesini sağlamaya.

5.5.7. Disiplin Komitesine gelen Birlik üyesinin faaliyetleriyle ilgili şikayetlere yazılı açıklamalarını sunmaya;

5.5.8. Profesyonel faaliyetlerindeki suçlu eylemlerinden (ihmallerinden) kaynaklanan zararları Birliğe, üyelerine, hizmetten yararlanan tüketicilere (müşterilere) ve başka şahıslara tazmin etmeye.

5.6. Birlik üyeleri, Rusya Federasyonu yasal düzenlemeleri ve Birlik tarafından belirlenen şartlar uyarınca açıklanması gereken bilgileri açıklamakla yükümlüdür.

5.7. Birlik üyesi, Birlikten gönüllü olarak çıkma dilekçesini vermeden önce Birlik ve/veya üyeleri nezdinde üstlendiği bütün yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirmelidir.

5.8. Birlik üyeleri, Rusya Federasyonu mevzuatında, işbu Tüzükte öngörülen başka haklara sahip olup başka yükümlülükleri üstlenirler.

5.9. Birlik üyeleri, bağımsızlığını ve hukuki ehliyetini korurlar. Birlik üyeleri, Birliğin yükümlülüklerinden sorumlu değiller, Birlik ise üyelerinin yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

5.10. Birlik üyesinin faaliyetlerinde Birlik üyesinin üstlendiği yükümlülüklerini uygun bir şekilde veya hiç yerine getirmemesi veya Birlik üyesinin başka üyeleri ve/veya Birliği maddi ve/veya manevi zarara doğrudan veya dolaylı olarak uğratan herhangi bir faaliyette bulunması olarak ifade edilen Rusya Federasyonu mevzuatının, işbu Tüzüğün, Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısıkararlarının, Birliği diğer yönetim ve ihtisas organlarının kararlarının ihlal olaylarının tespit edilmesi durumunda, Birlik Yönetim Kurulu, denetim sonuçlarına bağlı olarak aşağıdakileri yapabilir:

5.10.1. tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılmasıyla birlik üyesini mecbur tutan kararları alabilir, bu tür ihlallerin ortadan kaldırılması için süre belirleyebilir;

5.10.2. Birlik üyesine ihtar çekebilir;

5.10.3. Üyeliğin askıya alınma nedenini ve süresini belirleyerek Birlik üyeliğini askıya alabilir;

5.10.4. Rusya Federasyonu mevzuatında, işbu Tüzükte, Birliğin başka iç dokümanlarında öngörülen başka cezaları uygulayabilir.

MADDE6. BİRLİK ÜYELİĞİ

6.1. Türk-Rus ticari ve ekonomik ilişkilerine katılan tüzel kişiler veya tam yetkili gerçek kişiler Birlik üyesi olabilirler.

6.2. Birlik kurucuları, kuruluş toplantısını başlatan ve Birliğin kurulmasına dair karar alan kişilerdir.

6.3. Birlik kurucuları, Birlik üyeliğine sahip olup devlet tescilinin yapıldığı andan itibaren ilgili haklara ve yükümlülüklere sahip olurlar.

6.4. Birlik üyeliğine kabul, başvuranın Birliğe katılma iradesini, işbu Tüzüğün şartlarının yerine getirmesi ile ilgili yükümlülüklerini ve banka bilgilerini içeren başvuru yazısına istinaden yapılır.

Birliğe üyelik başvurusuna aşağıdakiler eklenir:

6.4.1. Birlik üyesi olan iki kişinin referans mektupları.

6.4.2. Devlet tescil belgelerinin kopyaları;

6.4.3. Giriş ücretinin ödendiğini doğrulayan ödeme belgesinin kopyası;

6.4.4. Rusya Federasyonu mevzuatında ve Birliğin iç dokümanlarında öngörülen başka belgeler.

6.5. Birliğe üyelik başvurusu, Genel Sekreter İdaresinin bulunduğu yere sunulur. Genel Sekreter İdaresi, sunulan üyelik başvurularının kaydını yapar,ekli belgeleri kontrol eder ve Birliğin Yönetim Kuruluna değerlendirilmesi için sunar.

6.6. Birliğe üyelik başvurusunun kabulüne dair karar, başvurunun Birlik Genel Sekreter İdaresine sunulduğu andan itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Birliğin Yönetim Kurulu tarafından alınır. Yönetim Kurulu Toplantısına katılanların Yönetim Kurulu üyelerinin toplam oy sayısının yarısından fazlasıyla kararın kabul edilmesi durumunda, karar alınmış sayılır.

6.7. Aşağıdaki durumlarda Birliğe üyelik başvurusu reddedilebilir:

6.7.1. Başvuran tarafından sunulan üyelik başvurusunun ve ekli belgelerin uygun bir şekilde düzenlenmemesi veya gerçeğe uygun olmayan ve çelişkili bilgileri içermesi durumunda;

6.7.2. Mevzuatta, işbu Tüzükte veya Birliğin Yönetim Kurulu kararında Birliğe üyelik başvurusunun reddedilmesi için başka gerekçelerin öngörülmesi durumunda.

6.8. Başvuranın Birliğe üyeliğinin kabulüne veya reddine ilişkin karar, Yönetim Kurulu toplantısının protokolünde yansıtılır. Üyeliğin reddine dair karar gerekçeli olmalıdır.

6.8.1. Birliğin Genel Sekreter İdaresi, başvuranın Birlik üyeliğine kabulüne veya reddine dair kararın alındığı günden itibaren on günlük süre içerisinde ilgili karara atıfıyla bildiri mektubunu başvurana göndermek zorundadır.

6.8.2. Başvuranın Birliğe üyelik başvurusunun reddine dair kararla birlikte Genel Sekreter İdaresi, ilgili kararın alındığı günden itibaren on günlük süre içerisinde başvuran tarafından yatırılan üyelik ücretini başvuranın banka hesabına havale yapılması yoluyla iade edecektir.Bununla birlikte, birliğe üyelik başvurusu ve ekli belgeler iade edilmeyecektir.

6.9. Başvuranın Birlik üyeliği, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından ilgili kararın alındığı andan itibaren doğar.

6.10. Başvuranın Birliğe üyelik başvurusunun kabulüne dair karar, başvuranın Birlik üyeleri sicilinde kaydedilmesi ve kendisine Birlik üyeliğine dair belgesinin verilmesi için dayanak oluşturur.

6.11. Birlik üyelik belgesi, Birlik üyeliğini doğrulayan bir belgedir. Birlik Üyelik Belgesinin formu Birliğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

6.11.1. Birlik Üyelik Belgesinin numarası, Birlik üyelik sicilendeki kayıt numarasıyla aynı olur.

6.11.2. Birlik Üyelik Belgesi, Birlik üyesine veya onun yetkili temsilcisine imza karşılığı teslim edilir veya posta vasıtasıyla iadeli taahhütlü mektupla Birlik üyesinin Birlik üyelik sicilinde kaydedildiği andan itibaren on gün içerisinde iletilir.

6.11.3. Birlik Üyelik Belgesinin ve eklerinin hazırlanması için ücret, Birliğin Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve bunların hazırlanması ve verilmesi için Birlik tarafından yapılan masraflardan yüksek olamaz.

6.11.4. Birlik Üyelik Belgesi, Birliğe ait olan bir belge olup Birlik üyelerine uygun bir şekilde muhafaza edilmek üzere emanet edilir.Üyelik Belgesinin kaybedilmesi durumunda, Birliğin Genel Sekreter İdaresinin kararına istinaden Birlik üyelerine bu belgenin örnekleri verilir.

6.12. Birlik üyeliği aşağıdaki gerekçelerle sona erdirilebilir:

6.12.1. Birlikten gönüllü olarak çıkılması;

6.12.2. Birlik üyesi ve/veya çalışanlarının üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygun bir şekilde yerine getirmemesi veya Birlik üyelerini ve/veya Birliği doğrudan maddi ve/veya manevi zarara uğratan davranışlarda bulunması olarak ifade edilen Birlik üyesi tarafından işbu Tüzüğün hükümlerinin, Birlik Üyeleri Genel Toplantısı kararlarının, Birliğin diğer yönetim veya ihtisas organları tarafından alınan kararların bir kereden fazla ihlal edilmesi;

6.12.3. Birliğin tasfiyesi;

6.12.4. Birlik üyeliğini imkansız hale getiren Birliğin yeniden yapılandırılması;

6.12.5. Mahkeme kararına istinaden.

6.13. Birlik üyesi, uygun gördüğü taktirde Birlik üyeliğinden çıkabilir. Birlik üyeliğinden çıkış başvurusu Genel Sekreterliğine başkanı adına sunulur.Birlik üyeliği, Birliğin Genel Sekreter İdaresinde ilgili çıkış başvurusunun kaydedildiği andan itibaren sona erdirilir.

Birlik üyesinin üyeliğinden gönüllü çıkış dilekçesi, teslim alındığı andan itibaren üç takvim günü içerisinde Birliğin Genel Sekreteri tarafından bütün Birlik üyelerine iletilir.

6.14. Birlik üyesinin faaliyetleri Birliğin amaçlarına aykırı gelirse veya Birlik üyesi tarafından işbu Tüzüğün hükümlerine uyulmaması durumunda, Birlik üyesi, Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısı (kalan üyelerin) kararıyla üyeliğinden alınabilir.

6.15. Birlik üyeliğinin iptal edileceği Birlik üyesi veya onun yetkili temsilcisi, konuyla ilgili olarak yapılan Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısına katılabilir.

6.16. Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısı tarafından üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili kararın alındığı andan itibaren üyelik sona erdirilir.Birlik üyeliğinin sona erdirilmesine dair karar, Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısının protokolünde, tasfiye durumunda ise tasfiye komisyonunun protokolünde yansıtılır.

6.17. Birliğin Genel Sekreterliği, üyeliğin sona erdirilmesine dair kararın alındığı andan on günlük süre içerisinde üyeliği sona erdirilen şahsa ve diğer ilgililere bu kararı içeren bir bildiri mektubunu iletecektir.

6.18. Birlik üyeliğinin sonra erdirilmesine dair karar, Birlik üyeleri sicilinde ilgili üyenin çıkışına dair kaydının yapılması için dayanak oluşturur.

6.19. Birlik üyeliğini yitiren şahıs, Üyelik Belgesini ve Birlik tarafından kendisine veya elemanlarına verilen başka birlik belgelerini Genel Sekreterlik İdaresine iade etmekle yükümlüdür.

6.20. Birliğin Disiplin Komitesi, gönüllü çıkış veya üyeliğin iptalinden itibaren altı ay içerisinde üyelikten çıkan üyenin faaliyetlerini Birliğe, üyelerine ve karşı taraflarına verilen zararlar açısından denetleyecektir.

6.21. Denetim sonuçlarına bağlı olarak, Disiplin Komitesi, on günlük süre içerisinde eski üyenin faaliyetleri ile ilgili yorumlarını, zararın olup olmadığını, zarar tespit edilmesi durumunda zarar miktarını, zararın tazmin edilmesinin imkanları veya imkansızlığı, tazminat yolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor hazırlar.Bu raporun bir nüshası, eski Birlik üyesine veya yetkili temsilcisine imza karşılığı teslim edilir, ikinci nüshası ise Birliğin Yönetim Kuruluna sunulur.

6.22. Disiplin Komitesinin raporu, Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde değerlendirilecektir. Birliğin Yönetim Kurulu, Birlik üyesine karşı şikayetlerin gerekçesiz olduğuna dair kararını veya Yönetim Kurulunun eski Birlik üyesine karşı şikayetlerini, Birliği, üyelerini ve/veya karşı taraflarını uğrattığı zararın miktarını ve makul süreler içerisinde gönüllü olarak zararları tazmin etme teklifini içeren kararını alabilir.

6.23. Genel Sekreterliğe eski üyeye karşı iddialara ilişkin eski üyeden itiraz yazısının sunulması ve/veya itirazların olmaması, veya zararın tazminatına yönelik herhangi bir gelişmenin olmaması durumunda, Birlik, zararın icra yoluyla tazmin edilmesi için mahkemeye başvurabilir.

6.24. Daha önce Birlik üyeliğini sona erdiren bir şahıs, Birliğe tekrar üye olabilir (üyeliğini yenileyebilir).Bu durumunda, Birliğe tekrar üye olma süreci, Rusya Federasyonu mevzuatında ve işbu Tüzükte öngörülen düzene uygun olarak gerçekleşecektir.

6.25. Birliğin üyesi tarafından işbu Tüzük hükümlerinin, Genel Kurul Toplantısı kararlarının, Birliğin diğer yönetim ve ihtisas organları kararlarının ihlal edildiği Birliğin Disiplin Komitesi tarafından tespit edilmesi durumunda, Disiplin Komitesi, denetim sonuçlarına dayanarak, Birlik üyesine karşı şikayetleri içeren gerekçeli raporunu hazırlayıp Birliğin Yönetim Kuruluna sunar.

Birliğin Yönetim Kurulu, Disiplin Komitesinin raporuna dayanarak Birlik üyeliğinin askıya alınmasına dair karar alabilir.Bu kararda, somut eksiklikler ve işbu Tüzüğün ve Birlik üyesinin faaliyetlerini düzenleyen başka evrakların ihlalinin giderilmesi için Birlik üyesine tanınan süreler belirlenmelidir.

Birliğin Yönetim Kurulu, üyeliğin askıya alınmasına neden olan ihlallerin ortadan kaldırılması için bir süre belirler. Bu süre, bir aydan uzun olamaz. Birlik üyesi, üyeliğinin askıya alınmasına neden olan ihlallerin ortadan kaldırıldığını üç gün içerisinde yazılı olarak Birliği bildirmelidir.

Birliğin Yönetim Kurulu kararında belirlenen sürenin sona erdiği günü takip eden en geç on gün içerisinde Disiplin Komitesi, kararda yer alan ihlallerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını tespit etmek için Birlik üyesini denetler ve ilgili raporunu hazırlar. On beş günlük süre içerisinde Birliğin Yönetim Kurulu, bu raporu inceler ve askıya alınan üyeliğin yenilenmesine ya da Birlik üyeliğinin sona erdirilmesi için Genel Kurul Toplantısının yapılmasına dair karar alacaktır. Birlik üyeliği sona erdirilen şahıs, Yönetim Kurulu tarafından alınan ilgili kararı mahkeme yoluyla temyiz edebilir.

6.26. Birlik üyeliğini yitiren Birlik üyesi, Birlik mülkiyetine devrettiği mülkün tutarı kadar Birlik mülkünün bir kısmını veya parasal değerini alma hakkını da yitirir.

6.27. Birlik üyeliğini yitiren Birlik üyesi, üyeliğin sona erdirildiği günden itibaren bir yıl geçtiğinde Birlik üyeliği için başvurusunu genel düzene uygun olarak sunabilir.

6.28. Mahkeme kararıyla Birlik üyeliği yenilenen şahıs, mahkeme kararının yürürlüğe girdiği andan itibaren Birlik üyeliğini tekrar kazanır.Bu durumunda, Birliğin Yönetim Kurulu, Birliğin üyelik siciline ilgili kaydının yapılmasına ve üyeliği yenilenen Birlik üyesine yeni bir Üyelik Belgesinin verilmesine dair karar alacaktır.

6.29. Birlik üyeliğine kabul, üyeliği askıya alma, yenileme ve sona erdirme düzeni ve gerekçeleri, işbu Tüzük dışında Birliğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelikte de öngörülecektir.

6.30. Birliğin Yönetim Kurulu Toplantısına katılanların 2/3’inin kararıyla bilimsel gelişmelere ve Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayan tanınmış kişilere, kamuyamalolmuş kişilereOnursal Birliküyeliğiverilebilir.Onursal üyeler, Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısına, iş görüşmelerine ve diğer görüşmelere danışma oyu hakkıyla katılabilirler.

MADDE7. BİRLİĞİN YÖNETİM ORGANLARININ VE İHTİSAS ORGANLARININ YAPISI

7.1. Birliğin yönetim organları aşağıdaki gibidir:

7.1.1. Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısı;

7.1.2. Birliğin Yönetim Kurulu;

7.1.3. Genel Sekreter;

7.1.4. Disiplin Komitesi;

7.1.5. Denetim Komitesi;

7.1.6. Danışmanlık Komitesi.

7.2. Birliğin ihtisas (kontrol ve çalışma) organları, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve Birliğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmeliğe istinaden hareket ederler (denetim komisyonu kurulması durumunda, bu komisyon hariç).

7.3. Birliğin kontrol organı, Disiplin Komitesidir.

MADDE8. BİRLİK ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTISI

8.1. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı, Birliğin üst yönetim organıdır.

8.2. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından gerektiği durumlarda toplanır.Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı, olağan ve olağanüstü şeklinde toplanır.

8.2.1. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı, en az yılda bir kez düzenlenir.

8.2.2. Olağanüstü Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı, Birliğin Yönetim Kurulu kararıyla kendi inisiyatifi üzerine veya Genel Sekreter talebi veya toplamda birlik üyelerinin toplam oy sayısının en az dörtte birine sahip olan Birlik üyelerinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine toplanır.

8.3. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının çağırılmasına dair karar, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından ilgili toplantının yapılacağı günden en az bir ay öncesinde alınır.

8.3.1. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının çağırılmasına dair kararda, toplantının yapılacağı gün, saat, süreler ve yer ile Gündemin taslağı yer almalıdır.

8.4. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının çağırılmasına dair kararın Yönetim Kurulu tarafından alındığı günden itibaren yedi günlük süre içerisinde Genel Sekreter İdaresi, alınan karar hakkında bütün Birlik üyelerini ilgili bildirimin üyeler tarafından alındığına dair doğrulama yazısını alarak bilgilendirir.

8.5. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısına hazırlık çalışmaları organizasyon komitesi tarafından yürütülür. Organizasyon komitesinde Birliğin Yönetim Kurulunun, ihtisas organlarının temsilcileri (üyeleri) ve Olağanüstü Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısını çağıran Birlik üyelerinin temsilcileri yer alabilir. Organizasyon komitesinin üyeliği, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8.6. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısına katılmak için Birlik üyeleri veya onların yetkili temsilcileri, yetkilerini doğrulayan belgelerini organizasyon komitesine sunmalıdır.

8.7. Birlik üyesi olan tüzel kişi adına uygun bir şekilde düzenlenen vekaletnameye istinaden hareket eden temsilciler, yetkili temsilci olarak kabul edilir; gerçek kişiler kendi çıkarlarını şahsen temsil eder.

8.8. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısına üyelerinin yarısından fazlasının katılması (temsilen katılması) durumunda, Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısı yetkili sayılır.

Toplantıda her türlü konularla ilgili kararlar, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alınır.

8.9. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının düzenlenme şekli ile ilgili karar, Yönetim Kurulu tarafından alınır.

8.10. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıdakilerden oluşturulur:

8.10.1. Olağanüstü Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısını çağıran Birlik üyelerinin veya yönetim ve kontrol organlarının teklifleri. Teklifler, Genel Kurul Toplantısının yapılacağı günden en az iki hafta öncesinde sunulmalıdır, daha geç tarihlerde sunulan teklifler Gündeme dahil edilmeyecektir;

8.10.2. Birliğin Yönetim Kurulu teklifleri.

8.11. Kesinleştirilmiş Toplantı Gündemi, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından toplantının yapılacağı günden en az on gün öncesinde onaylanır, Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının yapılacağı günden en az yedi takvim günü öncesinde her Birlik üyesine bildirilir veya Yönetim Kurulu tarafından onaylanan medya araçlarında yayınlanır.

8.12. Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, her Birlik üyesine bildirilir veya Yönetim Kurulu tarafından onaylanan medya araçlarında yayınlanır.

8.13. Birlik Üyelerinin Genel Kurul Toplantısının yapılması için gereken toplantı nisabının olmaması durumunda, Genel Kurul Toplantısı, aynı gündemle 15 gün sonrasına ertelenir.

8.14. Genel Kurul Toplantısı, Birlik faaliyetleri ile ilgili olan bütün konularda karar almaya yetkilidir.

8.15. Genel Kurul Toplantısının münhasır yetkileri arasında aşağıdaki konular yer almaktadır:

8.15.1. Birlik Tüzüğünün onaylanması, değişikliklerin yapılması;

8.15.2. Birliğin Yönetim Kurulu (sürekli çalışan ortak yönetim organı) üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi, belirtilen organın veya belirli üyelerinin yetkilerinin süresinden önce sona erdirilmesi;

8.15.3. Genel Sekreterin (yönetim fonksiyonlarını üstlenen tek kişiden oluşan yönetim organıdır), Sekreter yardımcılarının tayin edilmesi ve süresinden önce görevden alınması;

8.15.4. Birliğin öncelikli faaliyetlerinin belirlenmesi, Birlik mülkünün oluşum ve kullanım prensiplerinin belirlenmesi;

8.15.5. Denetim, Disiplin ve Danışmanlık Komitesinin kurulması, bu komitelerin üyelerinin seçilmesi ve yetkilerinin süresinden önce sona erdirilmesi;

8.15.6. Yönetim Kurulu (sürekli çalışan ortak yönetim organı) ve Genel Sekreter (tek kişilik yönetim organı) tarafından hazırlanan raporların onaylanması;

8.15.7. Birliğin yeniden yapılandırılması veya tasfiye edilmesi ile ilgili kararın alınması, tasfiye memurunun veya tasfiye komisyonunun tayin edilmesi;

8.15.8. Birlik üyeleri hakkında alt yönetim veya kontrol organları tarafından alınan kararların gerekçesizliği ve bu üyelere karşı disiplin tedbirlerinin alınması ile ilgili üyelerin şikayetlerinin incelenmesi ve bu tür şikayetlerle ilgili kararın alınması.

8.15.9. Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğe uygun olarak Birliğin üst yönetim organının münhasır yetkileri olarak kabul edilen başka konular.

MADDE9. BİRLİĞİN YÖNETİM KURULU

9.1. Birliğin Yönetim Kurulu, Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğe, Birlik Yönetim Kurulu Yönetmeliğine, Birliğin iç dokümanlarına, Genel Kurul Toplantısı kararlarına istinaden hareket eden sürekli çalışan Birliğin ortak yönetim organıdır.

9.1.1. Birliğin Yönetim Kurulu, Birlik üyeleri olan gerçek kişilerden ve/veya Birlik üyesi olan tüzel kişilerin temsilcilerinden oluşturulur.

9.1.2. Yönetim Kurulu üye sayısı, Başkanı dahil en az 7 (yedi) en fazla 15 (on beş) kişi olabilir. YK Başkanı dışında, Genel Kurul, Başkan yetkileri ile aynı yetkilere sahip olan bir Başkan vekilini tayin edebilir. YK üyeleri, Başkanı ve Başkan Vekili, Genel Kurul Toplantısı tarafından üç yıllık süreyle seçilir. Belirtilen sürenin sonunda, YK üyeleri, Başkanı ve Başkan Vekili tekrar seçilebilir. Seçimlerden sonraki ilk YK Toplantısında YK Başkanının yardımcıları açık oylama yoluyla üç yıllık süre için seçilir. YK üyeleri, yeni YK üyelerin seçileceği ana kadar görevlerine devam ederler. YK Başkanı ve Başkan Vekilinin görev süresi, birbirini takip eden iki dönemle sınırlıdır.

9.2. Birliğin Yönetim Kurulunda görev gereği Genel Sekreter de yer alır.Genel Sekreter, oylamada oy verme hakkına sahiptir. Genel Sekreter, aynı zamanda YK Başkanı olamaz.

9.3. Birliğin Yönetim Kurulunda Birliğin Denetim Komisyonu Başkanı ve üyeleri yer alamaz.

9.4. YK üyesinin yetkileri aşağıdaki gerekçelerle sona erdirilebilir:

9.4.1. Yazılı dilekçeyle ifade edilen kendi isteği üzerine;

9.4.2. YK üyeliğinin sona erdirilmesine dair Genel Kurul Toplantısının kararı üzerine;

9.4.3. YK üyesinin daha sonraki çalışmasını imkansız kılan başka sebeplerle.

9.5. Birliğin YK Toplantıları, gerektiği durumlarda fakat en az her üç ayda bir kez yapılır. Birliğin YK Toplantıları, YK Başkanı veya YK Başkan Vekili tarafından bunlar olmadığı zamanlarda ise Başkan yardımcılarından biri tarafından çağırılır. YK Başkanlığına yalnızca Birliğin ana üyelerinden biri seçilebilir. Olağanüstü YK Toplantısı, Başkan kararı veya Genel Sekreter, Denetim Komisyonu Başkanı talebi (yazılı dilekçesi) veya Birliğin YK üyelerinin toplam oy sayısının en az üçte biriyle sunulan Birliğin YK üyelerinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine toplanır.

9.6. Olağan YK Toplantısının yapılması ile ilgili karar, bir önceki toplantıda alınır. Olağanüstü YK Toplantısının yapılması ile ilgili karar, toplantının yapılacağı günden en az on gün öncesinde alınır.

9.7. Olağan veya Olağanüstü YK Toplantısının yapılması hakkında kararın alınmasından sonra, Genel Sekreter İdaresi, üç gün içerisinde bütün YK üyelerini YK Toplantısının yapılacağı günü, saati, yeri, düzeni ve gündem taslağı hakkında bilgilendirir. Birliğin YK Toplantısına hazırlık çalışmaları Genel Sekreter tarafından yürütülür.

9.8. Birliğin YK üyeleri, YK toplantılarına katılmak zorundadır. YK üyesinin belgelerle doğrulanan geçerli sebepler olmadan iki kereden fazla toplantıya katılmaması, YK üyeliğinin sıradaki Genel Kurul Toplantısının yapılacağı güne kadar askıya alınması için dayanak oluşturur. Birliğin YK üyesinin yetkilerinin askiya alınması ile ilgili karar, YK üyelerinin oy birliği veya YK üyelerinin toplam oy sayısının en az üçte ikisinden oluşan yetkili oy çoğunluğu ile alınır.

9.9. Birliğin YK Toplantısına YK üyelerinin yarısından fazlası katılması durumunda, toplantı yetkili sayılır.

9.10. Birliğin YK Toplantısı tarafından alınan bütün kararlar, açık oylama yoluyla YK üyelerinin toplam oy sayısının basit oy çoğunluğu ile alınır.

9.10.1. Birliğin Yönetim Kurulu kararlarının oy birliği veya yetkili oy çoğunluğu ile kabul edilmesi gereken konular, Tüzük hükümlerinde öngörülür.

9.10.2. Herhangi bir karar için yapılan oylamada oy eşitliği oluşması durumunda, Birliğin YK Başkanının oy verdiği karar alınır.

9.10.3. Birliğin Denetim Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Disiplin Komisyonu Başkanı, YK Toplantılarına danışma oylarıyla katılabilirler.

9.11. Toplantı gündemi, rapolar, konuşmalar, YK üyelerinin ve toplantıya katılan diğer kişilerin teklifleri, oylama sonuçları ve bunlar üzerine alınan kararlar, YK Başkanı ve Toplantı sekreteri tarafından imzalanan Toplantı Protokolünde mutlaka yansıtılır.

9.12. Birliğin Yönetim Kurulu, yılda bir kez Genel Kurula rapor verir ve faaliyetlerinin sonuçlarından ve yasallığından dolayı Birlik üyeleri nezdinde sorumluluk taşır.

Birliğin Yönetim Kurulu yetkileri çerçevesinde aşağıdaki konular yer alır:

9.12.1. Birliğin iç dokümanlarının onaylanması, tadil edilmesi;

9.12.2. Birliğin ihtisas organlarının kurulması, bunlara ilişkin yönetmeliklerin ve faaliyetlerine ilişkin kuralların onaylanması;

9.12.3. Birliğin muhasebesinin ve mali (muhasebe) tablolarının denetlenmesi için denetim şirketinin tayini, Genel Sekreter (tek kişiden oluşan Birliğin icra organı) faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili kararlar;

9.12.4. Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısının çağırılması, hazırlık çalışmaları ve toplantı şeklinin belirlenmesi;

9.12.5. Birlik üyelerinin Genel Kurul Toplantısında alınan kararların yerine getirilmesinin sağlanması;

9.12.6. Birliğin yıllık, üç aylık muhasebe bilançolarının, ilerideki döneme ait masraf tablolarının onaylanması;

9.12.7. Birliğin şube ve temsilcilik ofisleri dahil olmak üzere bağımsız birim faaliyetlerinin koordine edilmesi, bunların müdürlerinin tayin edilmesi ve faaliyetleri organize eden evrakların onaylanması;

9.12.8. Birlik üyeleri sicilinin, şikayet ve başvuru defterlerinin tutulma şeklini ve düzeni belirleyen kuralların onaylanması;

9.12.9. Giriş ve yıllık üyelik ücretlerinin ve gerekli olduğu durumlarda özel amaçlı ücretlerin belirlenmesi;

9.12.10. Birlik üyeleri ve/veya çalışanları için mesleki eğitim, staj, ileri uzmanlık eğitimi, sınav ve/veya sertifikalandırmanın organize edilmesine ilişkin kararların alınması;

9.12.11. Yetkili devlet organları, yerel özyönetim organları ve kamu birlikleri, başka ticari olmayan kuruluşlar, uluslararası mesleki topluluklar ile etkileşimi;

9.12.12. Birlik üyelerinin profesyonel faaliyetleri alanındaki konuların görüşülmesi için konferans, seminer, toplantı, yuvarlak masa, sergi ve başka etkinliklerin organize edilmesi ile ilgili kararların alınması;

9.12.13. Denetim Komitesi ve Disiplin Komitesi önerisi üzerine Birlik üyelerine karşı cezaların uygulanması;

9.12.14. Birliğin şube ve temsilcilik ofislerinin açılması ile ilgili kararların alınması;

9.12.15. Yürürlükte olan Rusya Federasyonu mevzuatına, işbu Tüzüğe, Birliğin iç dokümanlarına göre Birliğin Yönetim Kurulu yetkileri çerçevesinde yer alan başka konular.

9.13. Birliğin Yönetim Kurulu, her üç yılda bir kez Genel Kurul Toplantısına rapor sunar ve Birlik üyeleri nezdinde faaliyetlerinin sonuçları ve yasallığından dolayı sorumluluk taşır.

9.14. Birliğin Yönetim Kurulu faaliyetleri, Birliğin Genel Kurul Toplantısı tarafından onaylanan Birliğin Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütülür.

9.15. YK Başkan yardımcıları, YK Başkanı tarafından görevlendirildiği faaliyet alanlarından sorumlu olup YK Başkanı yerinde olmadığı zamanlarda görevlerini üstlenirler.

MADDE10. BİRLİĞİN TEK KİŞİLİK YÜRÜTME ORGANI

10.1. Birliğin Genel Kurul Toplantısı tarafından üç yıllık süreyle seçilen Birliğin Genel Sekreteri, Birliğin tek kişilik yürütme organı, üst görevlisidir. Genel Sekreter, Birliğin yönetimini organize eder ve yürütür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilmesinden sorumlu olup, Yönetim Kurulu kararlarının işbu Tüzük hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı olmaması kaydıyla bunlara itiraz edemez. Genel Sekreter, Birliği her türlü organlar, kuruluşlar ve şahıslar nezdinde temsil eder; Birlik adına vekaletsiz olarak hareket eder; kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu adına da dahil olmak üzere anlaşmaları, sözleşmeleri, Birlik görevlileri ve üyeleri ile iş sözleşmelerini imzalar; belirtilen kişilere ilişkin emirleri ve yönergeleri yayınlar; personeli ve görev tanımlarını onaylar, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen belgeleri ve kararları imzalar, Rusya Federasyonu mevzuatında, işbu Tüzükte, Birliğin Yönetim Kurulunun iç yönetmeliklerinde öngörülen başka fonksiyonları üstlenir, Genel Kurul Toplantısı kararıyla belirlenen başka yetkileri yerine getirir.

10.2. Genel Sekreterin geçici olarak yerinde olmadığı veya yükümlülüklerini yerine getirme imkanının olmadığı durumlarda, görevini yardımcıları üstlenirler.

10.3. Genel Sekreter ve yardımcılarının faaliyetlerinin Rusya Federasyonu mevzuatına aykırı gelmesi, işbu Tüzük hükümlerini, Genel Kurul Toplantısının kararlarını ihlal etmesi, Birliği ve/veya üyelerini zarara uğratması durumunda, yetkileri, Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısı kararıyla sona erdirilebilir.

MADDE11. MUHASEBE VE RAPORLAMA

11.1. Birliğin operasyonel, muhasebe, istatistik kayıtları ve raporları, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak tutulur ve hazırlanır.

11.2. Birliğin muhasebesi ve mali (muhasebe) tabloları zorunlu yıllık denetime tabidir.

Birliğin mali yılı, 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta biter.

11.3. Birlik ve görevlileri, muhasebe kayıtlarında yansıtılan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

MADDE12. DİSİPLİN KOMİTESİ

12.1. Birliğin Disiplin Komitesi, Birlik üyesi olan gerçek kişilerden ve/veya Birlik üyesi olan tüzel kişilerin temsilcilerinden oluşur. Komite üyeleri, Genel Kurul Toplantısında basit oy çoğunluğuyla 3 (üç) yıllık süre için seçilir.

12.2. Disiplin Komitesinin ilk toplantısında, Disiplin Komitesinin üyeleri Disiplin Komitesinin çalışma düzenini geliştirir ve görüşürler. Disiplin Komitesinin ana fonksiyonu, Birliğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görevlerin yerine getirilmesidir.

MADDE13. DENETİM KOMİSYONU

13.1. Birliğin Denetim Komisyonu, Birlik üyesi olan gerçek kişilerden ve/veya Birlik üyesi olan tüzel kişilerin temsilcilerinden oluşur. Komite üyeleri, Genel Kurul Toplantısında basit oy çoğunluğuyla 3 (üç) yıllık süre için seçilir.

13.2. Birliğin Yönetim Kurulu ve Genel Sekreteri, Denetim Komitesinin ilk talebi üzerine talep edilen belgeleri, defterleri ve bilgileri komisyona sunmakla yükümlüdür.

13.3. Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetimlerin sonuçları, Birliğin Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul Toplantısına rapor şeklinde sunulur.

13.4. Denetim Komisyonu Toplantıları, gerekli olduğu zamanlarda üç ayda bir kereden az olmamak kaydıyla yapılır. Denetim Komisyonu Toplantıları, Komisyon Başkanı tarafından çağırılır. Olağanüstü Denetim Komisyonu Toplantısı, Denetim Komisyonunun herhangi bir üyesinin talebi (yazılı dilekçesi) üzerine yapılabilir.

MADDE14. BİRLİĞİN YENİDEN YAPILANDIRILMA VE TASFİYE DÜZENİ

14.1. Birliğin yeniden yapılandırılması, yürürlükte bulunan Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen düzene uygun olarak gerçekleştirilir. Yeniden yapılandırma, birleşme, katılma, bölünme, ayırma ve dönüştürme şeklinde gerçekleştirilebilir.

Birlik, üyelerinin kararına bağlı olarak kamu kuruluşuna, bağımsız ticari olmayan kuruluşuna veya fona dönüştürülebilir.

Birliğin dönüştürülmesi ile ilgili karar, Birlik üyeleri tarafından oy birliğiyle alınır.

14.2. Birliğin tasfiyesi, Genel Kurul Toplantısının kararı, mahkeme veya başka yetkili organların kararları üzerine gerçekleştirilir.

14.3. Birliğin Genel Kurul Toplantısı veya tasfiye konusunda karar alan başka bir organ, tasfiye komisyonunu tayin eder ve tasfiyenin süresini ve düzenini belirler.

14.4. Tasfiye komisyonunun tayin edildiği andan itibaren Birlik faaliyetleri ile ilgili yönetim yetkileri bu komisyona devredilir.

14.5. Tasfiye komisyonu, Birliğin tasfiye edileceğine, alacaklıların taleplerinin beyan düzeni ve süresine dair ilanı medya organlarında yayınlar.

14.6. Alacaklı taleplerinin beyanı için tanınan sürenin sonunda, Tasfiye komisyonu, ara tasfiye bilançosunu düzenler.Ara tasfiye bilançosu, Birliğin Genel Kurul Toplantısı veya tasfiyeye ilişkin karar alan başka bir organ tarafından onaylanır.

14.7. Alacaklılarla hesaplaşmalar tamamlandığında, Tasfiye komisyonu, Birliğin Genel Kurul Toplantısı veya tasfiyeye ilişkin karar alan başka bir organ tarafından onaylanan tasfiye bilançosunu hazırlar.

14.8. Alacaklı taleplerinin yerine getirilmesinden sonra kalan mal varlığı veya onun parasal değeri, Birlik üyeleri arasında dağıtılmayacak olup Birliğin kurulduğu amaçlar ve/veya hayır amaçları için kullanılacaktır. Tasfiye edilen ticari olmayan kuruluşun mal varlığı, kuruluş evraklarında öngörülen amaçlar için kullanılamayacak olursa, bu mal varlığı devlet gelirlerine yönlendirilir.

14.9. Birliğin yeniden yapılandırılması durumunda, bütün evraklar (yönetim, finansal, ekonomik, personel evrakları vb.) öngörülen kurallara uygun olarak Birliğin halefine devredilir.

Halefin olmaması durumunda, tarihi değeri olan sürekli muhafaza edilmesi gereken evraklar, Moskova şehri arşivine devlet tarafından muhafaza edilmek üzere teslim edilir, personel ile ilgili evraklar (emirler, personel dosyaları, kayıt kartları, cari hesaplar vb.) Birliğin bulunduğu yerdeki idari bölgesinin arşivine teslim edilir. Evrakların teslimi ve düzenlenmesi, masrafı ve işgücü Birliğe ait olmak üzere arşiv organların taleplerine uygun olarak gerçekleştirilir.

MADDE 15. TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK VE İLAVE YAPMA DÜZENİ

15.1. Tüzükte yapılacak tüm değişiklikler ve ilaveler, Genel Kurul Toplantısının kararıyla onaylanır ve devlet tesciline tabidir.

15.2. Tüzükte yapılan değişikliklerin ve ilavelerin devlet tescili, yürürlükte olan Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen düzene uygun olarak yapılır.

15.3. Tüzükte yapılan değişiklikler ve ilaveler, devlet tescilinin yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.