Dil Seçimi:

Devlet Düzenlemesinden Özel Düzenlemeye Geçiş

Rusya Federasyonu içerisinde inşaat faaliyetlerinin yürütülmesinde yeni bir dönem başlıyor - devlet düzenlemesinden özel düzenlemeye geçiş

Rusya Federasyonu Kanun Koyucusu, “Rusya Federasyonu Şehir Planlaması Hakkında Kanun ve Diğer Yasalarda Değişiklik” adlı, Rusya’da ki inşaat işlerini ve bu işlerin düzenlenmesinin özerk kuruluşlara (SRO – Self Regulatory Organization) devredilmesini düzenleyen Federal Yasayı Temmuz 2008’de kabul etmiş ve iş bu yasa ile “Belirli Tip Faaliyetlerin Ruhsatlandırılması Hakkında Kanun” ve “Rusya Federasyonu Şehir Planlaması Hakkında Kanun”da değişiklikler yapılmıştır.

Evveliyetle, bu Yasa kapsamında 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle uygulanacak şekilde, yetkili devlet otoritesi tarafından projelendirme, inşaat ve mühendislik sörveyleri alanlarında faaliyet göstermek için lisans verilmesi durdurulmuştur.

İkincil olarak, 1 Ocak 2010’dan itibaren projelendirme, inşaat ve mühendislik alanlarında faaliyet gösterebilmek bakımından lisans sahibi olmak koşulu da ortadan kaldırılmış olmakla; bu tarihten itibaren bu alanlarda faaliyet gösterebilmek için resmi kurum tarafından düzenlenen lisansların edinilmesine gerek kalmayacaktır.

Düzenleme ile, Temmuz 2008’den Ocak 2010’a kadar sürecek olan faaliyetlerin hem 1 Ocak 2009 tarihinden evvel edinilmiş olan lisanslar, hem de özerk bir kuruluş tarafından belirli işler için verilen yeterlilik belgeleri ile yürütülebileceğine ilişkin geçici bir süreç öngörülmektedir. Ocak 2010 itibari ile ise, Rusya Federasyonu içerisinde yürütülecek projelendirme, inşaat ve mühendislik işleri sadece özerk kuruluşlar tarafından verilmiş yeterlilik belgesini haiz müesseseler tarafından yürütülebilecektir.

Özerk kuruluşlar

İlgili Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca, genel hatları itibariyle özerk kuruluş kavramı, girişimciler tarafından kar amacı gütmeden kurulan ve yürütülen bir faaliyet çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Bununla amaçlanan, belirli faaliyet alanlarını geliştirmek ve kurallarını belirlemekle beraber belirlenen kuralların uygulanabilmesini denetlemektir. Projelendirme, inşaat ve mühendislik faaliyetleri alanında da bu gibi bir özel kuruluş kurma girişiminde bulunmak mümkün olmakla, bu alanda kurulu bir özerk kuruluşun üyeleri de ilgili faaliyet alanında faaliyet göstermelidirler. Burada dikkat çekici bir husus, projelendirme, inşaat ve mühendislik faaliyetlerinin aynı özerk kuruluş çatısı altında birleştirilememesi ve her biri için ayrı ayrı yapılanmalar gerekmesidir. Her ne kadar her üç faaliyet alanının da bir çatı altında toplanabileceği dördüncü bir özerk kuruluş tipine de mahal verilmesi yasa koyucu gündeminde olsa da, iş bu hususa ilişkin herhangi bir yasa halen çıkarılmamıştır.

İş bu faaliyet alanlarında da bu gibi bir özel kuruluş kurabilmek bakımından, temel unsurları itibariyle, kuruluşun kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kar amacı gütmemesi; üye sayısının yüzden az olmaması; bir milyon Rubleden az olmayacak bir tazminat fonuna sahip olması sair bir takım şartlar ile birlikte gerekmektedir.

İnşaat işleri için yeterlilik belgesi alma prosedürü

Yasa ile getirilen sistem uyarınca, belirli tip inşaat faaliyetlerinde bulunabilmek için özerk kuruluşlardan faaliyet belgesi almak gerekecektir. İnşaat faaliyetleri alanında özerk bir kuruluşa üye olmak bakımından ise, bir takım başvuru evraklarının doldurularak ticaret sicil kayıtlarını gösteren evraklar ile birlikte, yeterlilik belgesi hangi faaliyet alanları için talep ediliyorsa iş bu faaliyetler bakımından aranan koşulları haiz olunğunu gösterir belgelerin tamamlanması gerekecektir. Bunlara ilaveten, kayıt badeli, üyelik aidatları ve tazminat fonu katılım paylarına ilişkin mali katılım da özerk kuruluşlar tarafından üyelerinden beklenecektir.

Yeterlilik belgesi edinilmeden ilgili faaliyet alanlarında faaliyet gösterilmesi halinde hukuki sorumluluk

1 Ocak 2010 tarihi itibariyle, özerk bir kuruluş tarafından düzenlenmiş bir yeterlilik belgesini haiz olmaksızın projelendirme, inşaat ve mühendislik alanlarında faaliyet gösterenler idari para cezası ile cezalandırılacak olmakla, yeterlilik belgesi olmaksızın faaliyete devam edilmesi halinde ek para ve faaliyetin durulması cezaları söz konusu olabilecektir.

Ugur Serkan Boyacioglu

Gur Avukatlık Bürosu Rusya Ofisi

www.gurlaw.com