Dil Seçimi:

2018 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

"Yurt dışı fuar destekleri Bakanlığımızca, 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca yürütülmektedir. İlgili Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları web sayfamız "Fuar Mevzuatı" başlığı altında yer almaktadır. Söz konusu Tebliğin “Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli” başlıklı 8 inci maddesi; “Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder” hükmünü amirdir. Ayrıca söz konusu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının 5 inci maddesinin 6 ıncı bendinde “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği ve ilgili olabilecek diğer tarafların (Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri, kamu kurum ve kuruluşları, firmalar vb.) teklifi üzerine veya resen Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen fuarlar ‘Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine’ dâhil edilir ve ilgili olduğu takvim yılından önceki Ekim ayında Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir.” hükmü ve 7 nci bendinde “Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) gelen taleplere veya re’sen yapılan değerlendirmelere istinaden söz konusu listede, ilave ve çıkarmaları da içeren güncellemeler yapabilir.” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesinde yer almayan bireysel fuar katılımları yurt dışı fuar desteğinden yararlandırılamaz."

Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı